Nyt om Miljø og Sundhed

April 2017Click here to read this issue in English Read this issue in EnglishKemikalier

EU håndhævelsesprojekt: Sikker brug af kemikalier på arbejdspladsen

I 2017 vil myndighederne i de 28 EU og EEA medlemslande kontrollere kemikaliesikkerheden for arbejdstagere. Det sker jævnfør REACH-håndhævelsesprojekt REF-5 vedr. kontrol af sikker brug af kemikalier på arbejdspladsen og kommunikation i varekæden.

Et af formålene er at sikre, at arbejdstagere, der håndterer farlige kemikalier og specielt de særligt problematiske stoffer, modtager tilstrækkelig og korrekt information. Projektet vil også kortlægge, hvor effektivt de udvidede sikkerhedsdatablade kommunikeres fra producent til slutbruger.

Korrekte oplysninger og sikkerhedsinformation
Inspektørernes fokus vil ligge på kontrol af de udvidede sikkerhedsdatablade, og hvorvidt informationen stemmer overens med oplysningerne i kemikaliesikkerhedsrapporterne (CSR). Inspektørerne vil også se på de eksponeringsscenarier, der er knyttet til sikkerhedsdatabladene, samt om arbejdstagerne respekterer sikkerhedsinformationen på arbejdspladsen.

Kontrollen vil løbe i hele 2017, og resultatet fra inspektionerne vil være tilgængelige i en rapport i sidste kvartal af 2018.

Er du usikker på, om du har den nødvendige dokumentation fra dine leverandører, eller hvorvidt din arbejdsplads lever op til sikker brug af kemikalier, er du velkommen til at kontakte os:

Henriette Christiansen  
hc@dhigroup.com
Tel 4516 9422  


Kend den ledende registrant i dit SIEF

Med kun godt et år til 2018 registreringsfristen i REACH er det vigtigt, at man ved, hvem der er ledende registrant for de stoffer, som skal være registreret senest med udgangen af maj 2018. Som det fremgår andetsteds i nyhedsbrevet, er den ledende registrant ansvarlig for at indsende og holde registreringsdossieret opdateret - også efter maj 2018.

ECHA har publiceret en liste over stoffer, hvor der er tilkendegivet en ledende registrant. Se listen her.

I REACH-IT er det muligt for den ledende registrant at give sig tilkende, hvis de øvrige præ-SIEF medlemmer har accepteret dette. Den ledende registrants navn vil da fremgå af listen over stoffer med en ledende registrant.

Oplysninger om den ledende registrant vil også fremgå i REACH-IT’s substance/pre-SIEF sektion. Hvis der ikke er nogen, som har meldt sig som ledende registrant, bør man overveje selv at påtage sig rollen som ledende registrant og udføre de nødvendige opgaver.

REACH-IT er det værktøj, som skal bruges til at indsende, behandle og forvalte registreringsdata og dossierer.

For flere oplysninger, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel 4516 9370


Husk at opdatere REACH-dossiers efter maj 2018

REACH-deadlinen den 31. maj 2018 er en milepæl for registrering af indfasningsstoffer på det europæiske marked. Det betyder dog ikke, at der kan sættes punktum for registreringsarbejdet efter denne dato. Den ledende registrant skal fortsat holde registreringsdossieret ajour og svare på henvendelser fra myndigheder og andre registranter, der ønsker at slutte sig til registreringen.

Det er et krav under REACH, at registreringsdossieret er opdateret, da det videre arbejde fra myndighedernes side og kommunikationen til downstream-brugere er baseret på risiko- og sikkerhedsvurderinger i dossieret. Opdatering af hovedregistreringen skal derfor foretages med jævne mellemrum, fx en gang årligt. Fokus skal være på:

 • Nye fareoplysninger: Det kan være nye studier af stoffet, som er udført efter krav fra myndighederne. Eller det kan være nye publicerede studier, som er udført i forbindelse med registrering i lande uden for Europa eller som et resultat af videnskabelig forskning. Hovedkravet i REACH er, at når nye oplysninger er tilgængelige, så skal registranten overveje, om de skal inkluderes i dossieret, og om stoffets farekarakterisering skal opdateres.
 • Nye anvendelser: Registreringer er baseret på registranternes viden på tidspunktet for registrering, herunder information om brug i leverandørkæden. Yderligere anvendelser kan inkluderes på foranledning af nye registranter, eller registranten får nye oplysninger om brug og betingelser for brug. Registranten skal vurdere, om betingelserne for brug er dækket af dossierets eksponeringsvurdering.
 • Opdatering af CSR: Nye oplysninger om fare eller brug/eksponering kan betyde, at sikkerhedsvurderingen i kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) skal opdateres. En evt. opdateret sikkerhedsvurdering skal kommunikeres til downstream-brugere i forsyningskæden via sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
 • Anmodninger om at deltage i en registrering: Nye registranter af et allerede registreret stof skal registrere via den fælles registrering. Det betyder, at den ledende registrant skal inkludere andre registranter i registreringen via et Letter of Access (LoA). Prisen på et LoA skal være baseret på en fair, gennemskuelige og ikke-diskriminerende omkostningsmodel.

Nye SIEF-medlemmer og registranter
Nye SIEF-medlemmer og registranter, der tilslutter sig en eksisterende registrering, har deres eget virksomhedsspecifikke dossier, som er knyttet til hoveddossieret. De er afhængige af, at den ledende registrant opdaterer hoveddossieret, og bør sikre sig:

 • at den ledende registrant vedligeholder dossieret som krævet ifølge lovgivningen, da alle myndighedskontroller og inspektioner er baseret på dossieret;
 • at alle former for brug fremgår af hoveddossieret eller af egen kemikaliesikkerhedsrapport (CSR);
 • at de senest opdaterede oplysninger om fare, eksponering og sikker brug kommunikeres til downstream-brugere via sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.

For flere oplysninger, kontakt:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel 4516 9022


Ny procedure for produktregistrering i Danmark

Arbejdstilsynets hidtidige anmeldesystem, Probas, er lukket, og fra 1. april 2017 skal alle anmeldelser foretages elektronisk via www.onlineat.dk. Ligeledes vil al kommunikation mellem Produktregistret og virksomheder fremover foregå enten direkte i anmeldesystemet eller via e-Boks. Når alle oplysninger er udfyldt, tildeles PR-nummeret med det samme.

Både danske og udenlandske virksomheder kan anmelde kemiske stoffer, produkter og råvarer. Danske virksomheder skal logge på systemet ved hjælp af virksomhedens NemID, mens udenlandske virksomheder først skal oprettes som brugere. Det sker ved at sende en e-mail til pd@at.dk med oplysninger om navn på bruger, virksomhedens navn og adresse samt et mobilnummer, hvortil koden til første log-on i systemet sendes.

Virksomheden skal give konsulenter adgang
En væsentlig ændring er, at virksomheder, der benytter konsulenter til at foretage anmeldelser, selv skal logge på www.onlineat.dk og tildele en konsulent rettigheder til at anmelde på deres vegne, før konsulenten kan anmelde.  Da virksomheden og konsulenten får samme adgang til virksomhedens oplysninger, vil virksomheden også få adgang til samtlige oplysninger i anmeldelsen – selvom anmeldelsen er foretaget af en konsulent.

Råvareleverandører og fortrolighed
For at undgå at evt. fortrolige oplysninger fra råvareleverandører bliver tilgængelige for virksomheden, vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at en råvareleverandør selv laver en anmeldelse af sine råvarer for at opretholde fortroligheden. I praksis kan det betyde, at selvom en råvareleverandør ikke selv sælger sin råvare i Danmark, kan det være nødvendigt at anmelde råvarens sammensætning til Produktregistret, hvis råvaren bruges i andre produkter, der sælges i Danmark.

Reglerne for, hvad der skal anmeldes og hvilke oplysninger, der kræves, er uændrede.

Spørgsmål om produktregistrering besvares af:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel 4516 9023


Oplysninger til giftinformationscentraler EU-harmoniseres

EU implementerer nu kravene til harmoniserede oplysninger om farlige blandinger til nationalt udpegede organer (giftinformationscentraler). Det sker ved vedtagelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/542, der er en tilpasning til CLP-lovgivningen vedr. klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Før en blanding, der er klassificeret som farlig på basis af dens sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger, må markedsføres, skal importører og downstream-brugere (submitters) fremsende følgende oplysninger om blandingen til den nationale giftinformationscentral:

 • Entydig produktidentifikation og UFI (se nærmere oplysninger nedenfor)
 • Oplysninger om den, der er ansvarlig for at placere produktet på markedet
 • Telefonnummer og e-mail for hurtig adgang til yderligere produktoplysninger
 • Klassificerings- og mærkningselementer
 • Toksikologiske oplysninger
 • Oplysninger om indgående stoffer/råvarer
  • Klassificeret for sundheds- eller fysiske farer hvis over 0,1 %
  • Ikke-klassificerede indholdsstoffer, hvis over 1 %
  • Følgende skal angives med deres præcise koncentration: komponenter, der er klassificeret som akut toksiske, kat 1, 2 og 3; STOT SE 1 og 2; STOT RE 1 og 2; hudætsende, kat. 1, 1A, 1B og 1C; samt alvorlig øjenskade, kat. 1
  • Koncentrationsintervaller kan angives for øvrige komponenter

Oplysningskravet kan evt. reduceres, hvis blandingen kun er til brug i industrien (limited submission).

Oplysningerne skal indsendes på det nationale sprog og ved at benytte det XML-format, som ECHA stiller til rådighed for giftinformationscentralerne.

Gruppeindberetninger er tilladt, hvis blandinger i gruppen har den samme klassificering mht. sundhedsfarer og fysiske farer og indeholder de samme komponenter indenfor det samme koncentrationsinterval.

Blandinger, der udelukkende er klassificeret som gasser under tryk og/eller eksplosiver (alle inddelinger) er undtaget fra kravene.

Der er fastsat følgende tidsfrister for fremsendelse af oplysninger:

 • 1. januar 2020: blandinger, der anvendes af forbrugere
 • 1. januar 2021: blandinger, der anvendes erhvervsmæssigt
 • 1. januar 2024: blandinger, der anvendes til industriel brug

Virksomheder, der allerede har fremsendt oplysninger om farlige blandinger til nationale organer før ovennævnte tidsfrister, skal opfylde kravene fra den 1. januar 2025.

Unik formelindikator (UFI)
UFI, der står for unique formula identifier, er en unik alfanumerisk kode, der entydigt sammenkobler de fremsendte oplysninger med en specifik blanding eller gruppe af blandinger. UFI-nummeret skal anføres på indsendelsesformularen og skal fremgå af blandingens mærkning.

Det unikke UFI genereres vha. ECHA’s UFI generator, der er gratis at anvende. Hvis sammensætningen af blandingen ændres, skal der genereres en ny UFI.

Få flere oplysninger om de nye krav hos:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel 4516 9369


Miljø

Ny flavivirus måske på vej

Som følge af klimapåvirkninger kan en ny virus være på vej til Danmark og Skandinavien. I sommeren 2016 blev der i Belgien, Frankrig, Tyskland og Holland rapporteret om udbredt infektion med Usutu virus (USUV) baseret på overvågning af både levende og døde fugle.

USUV er en flavivirus, som kan forårsage japansk encefalitis (hjernebetændelse). Dens værter inkluderer først og fremmest Culex myg, fugle og mennesker. Den primære smittebærer, Culex pipiens, er allerede påvist i Danmark. Udvalgte serumprøver fra trækfugle i det danske Vest Nil-virusprogram er testet for USUV-specifikke antistoffer, og en prøve blev testet positiv. Der blev ikke påvist levende virus.

Få mere udførlig information i artiklen Widespread activity of multiple lineages of Usutu virus, western Europe, 2016, der er offentliggjort på Eurosurveillance.org, eller kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel 4516 9103


Fødevarer

Mineralolie måske mere skadeligt end hidtil antaget

Eksponering for mineralolie fra fødevareemballage og læbeplejeprodukter kan være mere alvorligt end hidtil antaget.

Ophobning af mættede mineralolie-kulbrinter (MOSH) i mennesker er sandsynligvis blevet undervurderet. Det viser en sammenligning af data fra en nyere undersøgelse på rotter med tidligere opnåede data. Undersøgelsen er foretaget af en international gruppe videnskabsfolk ledet af den schweiziske fødevarekontrol og er for nylig publiceret i Science of the Total Environment.

Kan påvirke ADI-grænser
Vurdering af mineraloliekomponenter udgør en særlig udfordring, fordi de består af en kompleks blanding af enkeltstoffer.  Den nye undersøgelse lægger op til, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre på definitionen af de forskellige fraktioner samt at nedsætte det acceptable daglige indtag (ADI). Dette kan få konsekvenser for brugen af mineralolier i læbeplejeprodukter og for vurderingen af genbrugspap- og papir samt brugen af tryksværte til fødevarekontaktmaterialer.

Få mere at vide om eksponering for stoffer i fødevareemballage og plejeprodukter hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097


Netværk om fødevareallergener

Netværk Om FødevareAllergener (NOFA) er et nystartet netværk for virksomheder, der håndterer fødevareallergener. Netværket vil dele viden om bl.a. styring af allergener, prøveudtagning, analysemetoder, grænseværdier, risikovurderinger og ny lovgivning.

Initiativet til netværket er taget, da det ofte er lidt af en opgave at holde styr på fødevareallergener. Allergener skal, selv i meget små mængder, fremgå af mærkningen hele vejen gennem leverandørkæden. Samtidig kræver det mange ressourcer at lave risikovurderinger og at analysere for allergener.

Hos DHI kan vi særligt tilbyde hjælp til at få tilladelse til at undlade allergenmærkning i de tilfælde, hvor det kan påvises, at der intet allergent er tilbage i den pågældende fødevare eller ingrediens på trods af dens oprindelse fra allergene råvarer.

Bag det nye netværk står DHI, Teknologisk Institut og Food Diagnostics ApS. Læs mere om netværket og tilmelding her: NOFA

Du er også velkommen til at kontakte:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097


NanoPack - antimikrobiel fødevareemballage

For at forbedre fødevaresikkerhed og mindske madspild har EU bevilget 7,7 mio. euro til projektet NanoPack til at udvikle antimikrobiel emballage baseret på nanoteknologi. Formålet er at skabe antimikrobielle emballager til letfordærvelige fødevare og finde løsninger, der kan forlænge fødevarernes holdbarhed ved hjælp af nye antimikrobielle overflader.

DHI er en af de 18 internationale partnere i NanoPack konsortiet, som koordineres af Technion - Israel Institute of Technology. NanoPack finansieres som en del af EU's forsknings- og innovationsprogram HORIZON 2020.

Vi skal stå i spidsen for arbejdet med at sikkerhedsvurdere de humane og miljømæssig aspekter ved brugen af nanoteknologi, inkl. sikkerheden af det endelige produkt.

Læs mere om projektet i NanoPacks pressemeddelelse.

Yderligere oplysninger kan også fås hos:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel 4516 9320


Life Science

Alternativer til dyreforsøg

In vitro test, QSAR-modeller, gruppering af kemikalier og read-across er alle relevante alternativer, hvis man vil vurdere effekten af kemikalier uden at udføre dyreforsøg. ECHA opfordrer til at bruge alternativer til dyreforsøg, når det er muligt, i forbindelse med kemikalieregistreringer under REACH. Brugen af disse alternativer kræver dog omfattende viden om kemiske stoffer.

Velegnet til lav-tonnage registreringer under REACH
Vi er nu i den sidste fase, inden fristen for registrering af lav-tonnage kemikalier under REACH udløber i maj 2018. For disse kemikalier mangler der ofte data om deres sundhedsskadelige og miljømæssige påvirkninger, selv om datakravene til lav-tonnage kemikalier er mindre end ved tidligere høj-tonnageregistreringer. Der skal dog fortsat leveres oplysninger om kemikaliernes identitet, fysisk-kemiske egenskaber samt miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.

Alternative testmetoder kan imidlertid bruges til at udlede konklusioner til brug for mange af informationskravene. REACH-lovgivningen beskriver flere forskellige alternative metoder: in vitro test, QSAR-modeller (sammenhæng mellem kvantitative strukturer og deres aktivitet), gruppering af kemiske stoffer samt brugen af read-across, som samlet set kan bruges i en overordnet vægtning af data.  Vær opmærksom på, at de lovmæssige datakrav under REACH varierer afhængigt af de specifikke datakrav, og at graden af oplysninger skal svare til det, som vil blive opnået ved standardtests. ECHA har publiceret en række vejledninger om, hvordan man som registrant opfylder de forskellige datakrav.

Brugen af alternativer kræver faglig ekspertise
Brugen af alternative testmetoder, især gruppering af kemiske stoffer og read-across til opfyldelse af datakrav, er en kompleks opgave og forudsætter, at man har viden om regulatorisk toksikologi og økotoksikologi. Indtil videre har ECHA afvist hovedparten af de registreringer, hvor read-across har været benyttet. Det skyldes, at begrundelserne og det videnskabelige belæg for brugen har været utilstrækkeligt. Det er derfor ikke en nem opgave at bruge alternativer til at opfylde specifikke datakrav, men kræver de nødvendige faglige kompetencer.

Alternative testmetoder har mange anvendelsesmuligheder
På DHI benytter vi alle de ovennævnte værktøjer og metoder til at fortage kemikalieregistreringer både under REACH og andre kemikalielovgivninger. De samme værktøjer kan anvendes inden for en lang række andre områder, fx kosmetikingredienser, lægemidler, biocider og fødevarekontaktmaterialer.

For mere viden om brug af alternative testmetoder, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel 4516 9140

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel 4516 9478


Fire ftalater anerkendt som hormonforstyrrende

EU har for første gang accepteret fire ftalater som værende hormonforstyrrende for mennesker.

Det drejer sig om ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP. De bliver nu optaget som hormonforstyrrende for mennesker på EU's Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. De fire ftalater er i forvejen optaget på selvsamme liste for at være skadelige for forplantningsevnen (reproduktionsskadelige). Ftalaterne er dermed et skridt nærmere til at blive optaget på Godkendelseslisten. Det vil betyde, at de kun må anvendes i produkter, såfremt der er givet særlig godkendelse hertil fra EU.

Næste skridt er forbud for ikke-EU produkter
Det er Danmark, der har presset på for at få stofferne anerkendt som hormonforstyrrende. Sammen med det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vil de danske myndigheder nu arbejde på, at ftalaterne også skal forbydes i produkter, der importeres fra lande uden for EU.

Få mere at vide om Kandidat- og Godkendelseslisten hos:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel 4516 9140


Kosmetik

Forbud mod tre parfumestoffer

Et forbud er på vej for brugen af tre stærkt allergifremkaldende parfumestoffer i kosmetiske produkter. Forbuddet omfatter:

 • hydroxyisohexyl 3-cyclohexen carboxaldehyd (HICC),
 • 2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd (atranol) og
 • 3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd (chloroatranol)

HICC anvendes verden over i mængder af 1000 ton per år og forekommer i både kosmetik, vaske- og rengøringsmidler med mere. Atranol og chloroatranol findes bl.a. i naturlige udtræk fra eg (oak moss) og er meget benyttet i bl.a. fine parfumer, aftershaves og anden kosmetik. Der er dog risiko for at udvikle allergi ved brug af produkter, der indeholder stofferne. Netop disse tre parfumestoffer har forårsaget flest tilfælde af kontaktallergi.

Europa-Kommissionens forslag om forbud er under behandling i EU. Behandlingen ventes at tage 3 til 5 måneder. Forbuddet betyder, at stofferne vil komme på Kosmetikforordningens bilag II (listen over forbudte stoffer). Forslaget om forbud er baseret på vurderinger fra EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed:

Få mere at vide om kosmetik og kosmetiklovgivning hos:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel 4516 9133


Sverige vil forbyde mikroplast i kosmetik

Den svenske Kemikalieinspektionen har allerede foreslået et forbud mod mikroplast i hudplejeprodukter, som skal skylles af som fx sæbe og shampoo. I løbet af 2017 vil Kemikalieinspektionen undersøge, om forbuddet kan omfatte flere produkter.

I mellemtiden har den svenske regering fremlagt et lovforslag, som gør det muligt at forbyde brug af mikroplast i kosmetiske produkter grundet affaldsforebyggelse med særskilt betydning for helbred eller miljø. Ændringen i miljøloven er planlagt til 1. august 2017. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Få mere at vide om miljøvurdering af kosmetiske produkter hos:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel 4516 9103


Kurser

Kemikalier og lovgivning

Industri og miljø

Toksikologi

Fødevarer og lovgivning

 

Du kan også se vores kurser her eller på vores engelske kursusportal.


Chemical Watch Expo 2017: REACH into the Future, Berlin, Tyskland
Mød Brian Svend Nielsen og Hülya Genc-Fuhrman, når de deltager i Expo 2017 konferencen, der holdes i Berlin den 25. og 26. april. Du kan møde dem på stand 29.


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com - skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.