Nyt om Miljø og Sundhed

April 2016Click here to read this issue in English Read this issue in EnglishKemikalier

Nyt fra ChemCon om GHS og eksponeringsscenarier

Kemikalielovgivning i hele verden blev drøftet på ChemCon Europe 2016 i marts måned, hvor ca. 250 delegerede deltog. Nedenfor udvalgte nyheder fra konferencen.

Kommunikation i leverandørkæden
Antallet af eksponeringsscenarier (ES) i leverandørkæden er stadig få. Som en konsekvens heraf vil koordinerede REACH-EN-FORCE projekter fokusere på udvikling og kommunikation af ES. Nationale inspektioner forventes at blive gennemført i EU i 2017.

I marts måned søsatte EU’s kemikalieagentur ECHA et nyt website om use maps. Use maps er en række oversigter over, hvordan man kan kommunikere om brugen af kemikalier på en struktureret måde, som gavner både registranter og downstream-brugere. Websitet indeholder en række nyttige skabeloner og vejledninger (på engelsk).

SUMI (Safe Use of Mixtures Information) er enkle 1-2 sides formater udviklet til at kommunikere oplysninger om sikker brug vedr. blandinger til professionelle brugere i industri og erhverv. SUMI erstatter ikke sikkerhedsdatabladet, men giver oplysninger om sikker brug tilpasset specifikt til slutbrugerne.

Global GHS implementering
Talere fra diverse nationale myndigheder og industrien fortalte om implementering af GHS i forskellige verdensdele. Her et lille udpluk af lande:

 • I Taiwan har GHS været obligatorisk siden 1. januar 2016 for alle indfasningsstoffer. Alle øvrige kemikalier er blevet tildelt en etårig overgangsperiode.
 • Argentina har for nylig implementeret GHS. Bestemmelserne bliver lovpligtige for stoffer fra den 15. april 2016 og for blandinger fra den 1. januar 2017.
 • Chile implementerede GHS i september 2015.
 • Afrikanske lande, som er medlem af sammenslutningen Southern African Development Community (SADC), har forpligtet sig til at gennemføre GHS senest i 2020. Indtil videre er det dog kun få lande, der har lanceret planer for deres implementering. Blandt disse er Botswana, som har forpligtet sig til at indføre GHS senest i august 2017. Kun Sydafrika og Zambia har p.t. indført GHS.
 • Rusland er fortsat i gang med at vedtage de tekniske bestemmelser vedr. sikkerhed for kemiske produkter. Når bestemmelserne træder i kraft bliver de russiske krav til GHS, også kendt som GOST og p.t. frivillige, lovpligtige i Rusland og i den eurasiske økonomiske union (EAEU) – det økonomiske fællesmarked for fri bevægelse af varer, personer og ydelser, der trådte i kraft den 1. januar 2015.

Fortrolige oplysninger
Beskyttelse af fortrolige oplysninger (Confidential Business Information, CBI) er et varmt samtaleemne i industrien. Adskillige lande har indført ordninger, som tillader fortrolighed vedr. oplysninger af kritisk betydning. Det skal dog bemærkes, at det kan være både dyrt og tidskrævende at ansøge om beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Få flere oplysninger hos:

Henriette Christiansen  
hc@dhigroup.com
Tel 4516 9422  

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@dhigroup.com
Tel 4516 9369   


Toårig pause for opdatering af REACH vejledninger

Forud for den kommende REACH deadline i 2018 indfører EU’s kemikalieagentur, ECHA, et midlertidigt stop for opdatering af de vejledninger, der vedrører registrering af kemiske stoffer. Det sker for at give virksomhederne ro til at forberede registreringerne forud for 2018. Det midlertidige stop bliver indført fra den 31. maj 2016.

Enkelte forhold i vejledningerne vil dog stadig være under behandling efter den 31. maj 2016. Det gælder f.eks. vejledning for deling af data og opdatering af it-værktøjer. EHCA vil forud for den 31. maj oplyse hvilke vejledningsdokumenter, som fortsat vil kunne blive opdateret under det midlertidige stop.

Få mere at vide om registreringer under REACH hos:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel 4516 9370 


EU harmoniserer information til akuthjælp ved kemikalieulykker

I forbindelse med en snarlig tilpasning af CLP-lovgivningen om klassificering og mærkning af kemikalier kommer der nye krav til kommunikation af oplysninger om sundhedsfarlige blandinger. Formålet er, at nationale EU-instanser skal kunne give øjeblikkelig hjælp i nødssituationer.

Ifølge det foreløbig lovudkast skal importører og downstream-brugere, der markedsfører sundhedsfarlige blandinger, indsende følgende oplysninger:

 • Entydig produktidentifikation
 • Oplysninger om den, der er ansvarlig for at placere produktet på markedet
 • Telefonnummer for hurtig adgang til yderligere produktoplysninger
 • Klassificerings- og mærkningselementer
 • Toksikologiske oplysninger
 • Oplysninger om indgående stoffer/råvarer (fx produktidentifikation, koncentrationer og klassificering)

Oplysninger skal indsendes i et XML-format, der netop er blevet offentliggjort af ECHA. Se mere her.

Ny unik identifikation af blandinger
Foruden de nye oplysningskrav vil der ved den kommende tilpasning af CLP-lovgivningen blive indført en såkaldt Unique Formula Identifier (UFI). UFI er en unik alfanumerisk kode, der entydigt sammenkobler de fremsendte oplysninger om blandingssammensætning med en specifik blanding. UFI’en skal genereres af virksomhederne via et elektronisk værktøj, som ECHA stiller til rådighed.

Tidsfristerne for at opfylde de nye krav er som følger:

 • 1. juli 2019: blandinger, der anvendes af forbrugere
 • 1. juli 2020: blandinger, der anvendes erhvervsmæssigt
 • 1. juli 2023: blandinger, der anvendes i industrien

Få flere oplysninger om de nye bestemmelse hos:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel 4516 9369 


Online indberetning af giftmeddelelser

Miljøstyrelsen har indført en online selvbetjeningsportal, hvor virksomheder kan indberette kemiske stoffer og produkter, der importeres eller sælges til erhvervsmæssig brug. Virksomheder har pligt til at indsende disse såkaldte giftmeddelelser.

Der er flere fordele ved den nye online indberetning:

 • Letter overblikket over de stoffer eller blandinger, som virksomheden har indberettet til Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet, da de nu er samlet et sted.
 • Gør det nemt at indsende, opdatere og afmelde giftmeddelelser.

Læs mere om portalen på Miljøstyrelsens hjemmeside og få adgang via hjemmesiden Digital MiljøAdministration.

Hvis du vil vide mere om giftige stoffer og blandinger eller klassificerings- og mærkningsregler generelt, kontakt:

Henriette Christiansen 
hc@dhigroup.com
Tel 4516 9422 


Nyt værktøj til eksponeringsscenarier

Vi har udviklet et værktøj til brug for eksponeringsscenarier og tilbyder fri adgang for virksomheder, der vil være med til at afprøve prototypen på egne stofblandinger. EScreator, som værktøjet hedder, er baseret på Excel og er derfor umiddelbart tilgængeligt.

Eksponeringsscenarier for blandinger
Vi har udviklet værktøjet til hjælp for især formulatorer og downstream-brugere, der skal lave eksponeringsscenarier for blandinger eller implementere eksponeringsscenarier (ES). Ved hjælp af EScreator kan man fastslå, om ens eget eller kunders brug af kemikalier er sikker og i overensstemmelse med de ES’er, man modtager. EScreator kan desuden hjælpe formulatorer med at omarbejde ES’er for råstoffer til konsoliderede dokumenter for deres produkter. EScreator er opdateret i forhold til den europæiske CLP-lovgivning vedr. fareklassificering af kemiske stoffer.

Skalering af data
Udover at kunne beregne og dokumentere sikker anvendelse er en af fordelene ved EScreator, at data i eksponeringsscenarierne kan skaleres til den aktuelle anvendelse ved at ekstra- eller interpolere information om stoffet i form af data fra eksponeringsscenariet eller en fareklassifikation. Værktøjet har indbygget en række internationale modeller til at beregne eksponering for mennesker og miljø, herunder EUSES, Ecetoc, EKMG, StoffenManager og ConsExpo.

For at kunne benytte EScreator er det en forudsætning, at man har viden om eksponeringsscenarier.

Er du interesseret i at afprøve EScreator, så henvend dig for at aftale en demonstration hos:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel 4516 9022


Amerikansk vejledning til fareklassificering

Den amerikanske Occupational Safety & Health Administration (OSHA) har publiceret en ny vejledning om klassificering til producenter, importører og arbejdsgivere. Vejledningen er udformet som en hjælp til producenter og importører af kemikalier til at identificere og klassificere farer ved kemikalier for at kunne give bedre information til medarbejdere og downstream-brugere. Vejledningen indeholder bl.a. eksempler på klassificeringer af stoffer og blandinger.

Se vejledningen her: Hazard Classification Guidance for Manufacturers, Importers and Employers

DHI klassificeringsværktøj
Til vores eget kemikaliestyringssystem, ChemManager®, har vi udviklet ekspert klassificeringsværktøjet ChemClass. Ved hjælp af ChemClass kan man klassificere blandinger baseret på implementeringen af GHS i forskellige lande og desuden sammenligne klassificeringer, fx mellem USA og EU. Læs mere om ChemClass og ChemManager® her.

For flere oplysninger, kontakt:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel 4516 9422


Faresætninger på hebraisk

Som det seneste sprog i DHI’s globale sætningsbibliotek tilbyder vi nu faresætninger på hebraisk.

De hebraiske faresætninger kommer fra det reviderede udkast af standard SI 2302 Dangerous substances and mixtures: Classification, labelling, marking and packaging, som er Israels implementering af GHS.

DHI’s sætningsbibliotek indeholder over 4.000 sætninger til at udarbejde sikkerhedsdatablade til mere end 50 forskellige markeder og sprog over hele verden og omfatter bl.a. GHS signalord samt fare- og sikkerhedssætninger.

For flere oplysninger, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen 
idc@dhigroup.com
Tel 4516 9369  


Biocider

Mærkning af biocidprodukter i overgangsperioden

Alle biocidprodukter skal mærkes efter artikel 69 i biocidforordningen og efter CLP-reglerne. Dette fremgår af §10 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Det gælder også for biocidprodukter, der hører til i overgangsperioden, dvs. biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer der endnu ikke er godkendt, men stadig er under vurdering. Mærkning ifølge art. 69 og CLP skal ikke godkendes af Miljøstyrelsen, som det gør sig gældende for produkter godkendt efter enten biocidforordningen eller under den danske nationale ordning. Læs mere her.

Desuden skal alle biocidprodukter anmeldes eller registreres i >Produktregisteret i overgangsperioden. Læs mere her,

Hvis du vil vide mere om mærkning af biocidprodukter, kontakt

Kirsten B. Møller
kim@dhigroup.com
Tel 4516 9054


Godkendelsesfrist for aktivstoffer i artikler

Behandlede artikler må kun behandles med eller tilføres biocidholdige produkter, der indeholder EU-godkendte aktivstoffer. Er aktivstofferne ikke EU-godkendte, vil det være ulovligt at markedsføre den behandlede artikel efter den 1. marts 2017.

Ansøgningsfrist 1. september 2016
Fristen for at ansøge om godkendelse af aktivstoffer, der er indeholdt i behandlede artikler, er den 1. september 2016. Senest pr. denne dato skal der være fremsendt et fuldstændigt ansøgningsdossier, herunder data om relevant produkttype.

Behandlede artikler er produkter, der er behandlet med eller indeholder et eller flere biocidprodukter, og omfatter bl.a. maling og rengøringsmidler, der indeholder konserveringsmidler, badeforhæng og forskellige typer lædervarer såsom sko.

Få flere oplysninger om biocidlovgivning og behandlede artikler hos

Kirsten B. Møller
kim@dhigroup.com
Tel 4516 9054


Triclosan forbudt som aktivstof i biocidprodukter

Med EU-Kommissionens beslutning om at vedtage Biocidproduktkomiteens vurdering af ikke at tillade brugen af triclosan i antibakteriel håndsæbe (PT 1) er triclosan helt fjernet fra brug i biocidprodukter. Beslutningen sker bl.a. efter pres fra Miljøstyrelsen og den svenske kemikalieinspektion, KEMI.

Beslutningen begrundes bl.a. med triclosans manglende effektivitet ved lave koncentrationer og stoffets miljøfarlighed. Det er stadig tilladt at bruge triclosan som konserveringsmiddel i visse kosmetikprodukter (op til 0,3 %), i mundskyllemidler (op til 0,2 %) samt i medicintekniske produkter.

Vurdering af triclosans REACH-registrering er endnu ikke afsluttet og omfatter især stoffets påvirkninger af miljøet.

Har du spørgsmål om godkendelse af biocider eller biocidprodukter, kontakt

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel 4516 9103


Fødevarer

Sygdomsbelastning fra kemikalier i fødevarer

En forskergruppe ved DTU har udviklet en metode til at beregne risikoen ved udsættelse for den mængde acrylamid, som befolkningen indtager via kosten. Metoden kan bruges til at lave lignende beregninger for andre kemiske stoffer i kosten.

Tab af sygdomsfrie år
Baseret på et konservativt estimat har forskerne beregnet, at risikoen ved udsættelse for acrylamid beløber sig til et tab af 1,8 sygdomsfrie år pr. 100.000 indbyggere pr. år i Danmark. Forskerne brugte acrylamid som eksempel til at beregne en såkaldt burden of disease, dvs. den påvirkning som et kemikalie har på samfundet med hensyn til dødelighed, sygelighed og erhvervsudygtighed. Netop acrylamid er kendt som et stof, der menes at øge risikoen for at udvikle kræft i alle aldersgrupper.

Resultatet af studiet kan bruges til at sammenligne med andre fødevarebårne risici og som beslutningsgrundlag for risikohåndtering.

Se flere detaljer i det offentliggjorte studie Burden of disease of dietary exposure to acrylamide in Denmark, der er publiceret i tidskriftet Food and Chemical Toxicology, Volume 90, April 2016, side 151–159.

Du kan få flere oplysninger om acrylamid eller eksponering med andre stoffer gennem kosten hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097 


Fødevarematerialer – få en ekspertgennemgang

Indkøber, anvender, fremstiller eller sælger din virksomhed fødevarekontaktmaterialer? Oplever I, at selv om I indsamler de krævede overensstemmelseserklæringer og har et grundlæggende kendskab til lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer, så har I alligevel konkrete spørgsmål og er usikre fx med hensyn til:

 • Hvordan forholder vi os til indirekte fødevarekontakt?
 • Hvordan ved vi at det, der står i overensstemmelseserklæringerne, er til at stole på?
 • Hvordan afgør vi, om vores anvendelsesmåde kræver ekstra dokumentation eller testning?
 • Hvordan forholder vi os til printerblæk, lim, skueglas, fuger og paller?

Vi vil gerne hjælpe jer ved at aflægge et virksomhedsbesøg, hvor en af vores fødevareeksperter får en rundvisning fx i produktionen eller på lageret og kan opstille konstaterede problemområder og gennemgå løsningsforslag hertil. Derudover kan vores ekspert gennemgå et udvalg af overensstemmelseserklæringer og påpege eventuelle mangler. Prisen for en gennemgang i 2016 er 10.000 kr.*

Det hele foregår på en dag og afsluttes med en skriftlig rapport, der opsummerer problemer og løsningsforslag.

Er du interesseret, så kontakt

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097

* ekskl. transport og evt. overnatning


Kosmetik & Life science

Konserveringsmidlet MI forbydes i kosmetik

Fra årsskiftet bliver det forbudt at bruge det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI i kosmetiske leave-on produkter som lotions, cremer og deodoranter.

MI står for methylisothiazolinon, og det er EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS), som har vurderet, at stoffet ikke længere må bruges i produkter, der forbliver på huden. Gennem en årrække har der været en kraftig stigning i allergiforekomsten over for MI, og bl.a. Videncenter for Allergi og Miljøstyrelsen har derfor presset på for få EU til at begrænse brugen af stoffet.

Lavere koncentration i rinse-off produkter
Stoffet må fortsat bruges i rinse-off produkter som fx shampoo. EU-Kommission har p.t. et forslag i høring om at nedsætte den tilladte koncentration til 0,0015 %. Den tilladte koncentration i dag er 0,01 %.

Desuden arbejdes der på at indføre ensartede regler for klassificering af MI som allergifremkaldende, således at andre forbrugerprodukter med MI som fx maling og lim skal mærkes, hvis de indeholder over 0,00015 % MI. Forslaget om ny klassificering forventes at komme til afstemning i EU i 2017.

Hvis du vil vide mere om MI eller kosmetiske produkter, kontakt:

Helle Westphal
hw@dhigroup.com
Tel 4516 9012


Mikroplast i kosmetiske produkter skal udfases

Brancheorganisationen Cosmetics Europe anbefaler, at brugen af mikroplast i kosmetiske produkter udfases inden 2020. Den svenske kemikalieinspektion KEMI synes ikke, branchens arbejde går hurtigt nok, og har for nylig fremlagt et forslag om et nationalt forbud allerede fra 1. januar 2018 mod salg af kosmetiske produkter, der indeholder plastikkorn. Det er især forskellige scrubs og tandpasta, der anvender plastikkorn som slibemiddel. Når plastikkornene bliver skyllet af, ender plasten i vores økosystem, da de ikke kan fanges fuldt ud af renseanlæggene.

Erstatninger for mikroplast
Der er i dag gode muligheder for at erstatte disse plastikkorn med andre typer slibemidler, som fx forskellige silikatforbindelser samt kugler af voks eller hærdet fedt. Der er derfor ingen grund til, at man ikke hurtigst muligt stopper brugen af mikroplast. USA har også vedtaget et forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter; i enkelte stater er det allerede indført.

Mikroplast optræder på ingredienslisten som polyethylen, polypropylen, nylon eller polymethylmetacrylat.

Læs Cosmetics Europe anbefaling om udfasning af mikroplast her og i meddelelse fra brancheforeningen SPT. Se desuden KEMI’s rapport om forbud mod mikroplast i kosmetikprodukter her.

Har du spørgsmål vedr. kosmetik, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel 4516 9103  


Opløselige nanotransportører i kosmetik

Nanotransportører er bærestoffer, der skal fremme forsyningen af aktivstoffer i et kosmetikprodukt. Studier udført på både dyr og mennesker tyder på, at opløselige nanotransportører i højere grad end uopløselige nanopartikler kan trænge ned i huden, hvor de primært bliver i hudlagene. Der findes dog ikke ret mange undersøgelser der belyser, om nanotransportørerne herfra kan optages i blodbanen, idet fokus mere har være rettet mod de aktive indholdsstoffer.

I en detaljeret gennemgang af den tilgængelige litteratur om nanoteknologibaserede kosmetiske produkter, og i særdeleshed de opløselige nanotransportører, har man undersøgt typer og brug af nanotransportører i kosmetik for at vurdere omfanget af indtrængning i huden, systemisk optagelse og toksicitet.

Kan fremme hudallergi
De tilgængelige og meget begrænsede data peger på, at nanotransportører generelt har lav toksicitet, men at de som følge af deres transport af andre stoffer kan fremme udviklingen af hudallergi.

Læs mere om studiet i rapporten Assessment of Nano-enabled Technologies in Cosmetics på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her er der også link til en database med den omfattende litteratur, som er gennemgået i forbindelse med studiet. Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen af DHI i samarbejde med det britiske Institute of Occupational Medicine.

Du kan også få mere at vide hos rapportens medforfatter:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel 4516 9478 


Børn og kemiske stoffer

Børn anses for særligt følsomme for en række kemiske stoffer, der kan påvirke deres udvikling. I to aktuelle projekter er vi med til at undersøge hhv. indeluften i børneværelser samt børns udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Begge projekter er finansieret af Miljøstyrelsen.

Indeluft i børneværelser
Toluen er et opløsningsmiddel og bruges bl.a. i maling. Stoffet kan give hjerneskader og er derfor blevet undersøgt sammen med en række andre neurotoksiske stoffer, der kan forekomme pga. afdampning i børneværelser. I undersøgelsen har vi vurderet afdampning fra bl.a. byggematerialer, inventar, legetøj og elektronik. Den overordnede konklusion er, at niveauet af stofferne i indeluften i børneværelser ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder mht. skader på nervesystemet hos børn.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. Læs hele rapporten Kortlægning og risikovurdering af toluen og andre neurotoksiske stoffer i børneværelset (pdf, 122 sider).

Udsættelse for udvalgte kemiske stoffer
Neurotoksiske stoffer er sammen med hormonforstyrrende stoffer udgangspunktet for en nylig igangsat undersøgelse af små børns (op til tre år) og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Formålet er at samle viden om og vurdere mulige risici forbundet med børns samlede eksponering for stoffer med disse effekter. Det vil ske ved indsamle data fra litteraturen og fra Miljøstyrelsens tidligere forbrugerprojekter suppleret med kemiske analyser af udvalgte produkter, fx fødevareemballager, fingermaling og modellervoks. Undersøgelsen udføres sammen med DTU Fødevareinstituttet og FORCE Technology.

Få flere oplysninger om begge projekter hos:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel 4516 9478


Mød os

Miljøstyrelsens dialogmøde om REACH og CLP - København
Mød os til Miljøstyrelsens dialogmøde vedr. status for REACH og CLP, godkendelsesordningen, registrering i 2018 m.m. Innovationschef Margrethe Winther-Nielsen fra DHI fortæller om substitutionspartnerskabet Kemi i kredsløb og om mulighederne for at søge midler til substitutionsprojekter. Mødet afholdes den 26. april i København.

Biocides Symposium 2016 - Ungarn
Seniorkonsulent Michael Fink deltager i konferencen om autorisation af biocidprodukter og godkendelse af aktive stoffer under den europæiske biocidlovgivning. Konferencen afholdes den 10. – 11. maj i Budapest, Ungarn.

Fødevarelovgivning 2016 – København
Seniortoksikolog, cand. brom. Helle Buchardt Boyd er inviteret til at tale om novel foods den 14. juni på konferencen Fødevarelovgivning 2016. Konferencen afholdes den 14.-15. juni i København.

SEPAWA fagseminar - Tyskland
Seniorkonsulent Michael Fink er inviteret til at tale ved et fagseminar hos den tyske afdeling af den europæiske brancheorganisation for vaske- og rengøringsmidler, kosmetik og parfume, SEPAWA. Michael skal tale om udviklingen vedr. godkendelse af biocidaktivstoffer. Seminaret afholdes den 30. juni i Frankfurt am Main.


Kurser

Se alle vores kurser her.


Kontakt

Tilmelding til nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com - skriv Tilmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.