Nyt om Miljø og Sundhed

November 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Mexicos GHS-standard nu obligatorisk

I 2015 offentliggjorde ministeriet for beskæftigelse standarden NOM-018-STPS-2015 om farekommunikation, faremærkning og krav til sikkerhedsdatablade for kemiske produkter i forbindelse med, at Mexico vedtog den 5. udgave af GHS.

Med vedtagelse af standarden blev der indført en treårig overgangsperiode. Denne periode er nu ophørt, og fra og med den 9. oktober 2018 er standarden obligatorisk. Standarden omfatter sundhedsfarlige kemikalier på arbejdspladser, mens miljørisici og et par andre risikoområder ikke er omfattet.

Se link til standarden på vores GHS Portal

Få mere at vide om GHS og om sikkerhedsdatablade til Mexico hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Ny tilpasning til CLP-forordningen

Konserveringsmidlet MI er blevet optaget på listen over harmoniserede klassificeringer i forbindelse med, at EU-Kommissionen igen har tilpasset CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Den seneste tilpasning indeholder en ændring til den harmoniserede liste over klassificeringer og mærkninger, bilag VI. Ændringen omfatter i alt 34 stoffer, hvoraf nogle er nye på bilag VI, mens andre optræder med ændrede klassificeringer og mærkninger.

En af de markante ændringer er tilføjelse af stoffet methylisothiazolinon – oftest blot benævnt MI – som bruges som konserveringsmiddel i fx malinger og kosmetik. Stoffet er nu optaget på bilag VI med en harmoniseret klassificering som blandt andet hudsensibiliserende i kategori 1A. Stoffet har en nedre grænse for klassificering på 0,0015 %. Det betyder, at selv meget små mængder af stoffet i et produkt kan medføre, at produktet bliver klassificeret som hudsensibiliserende.

De nye klassificeringer skal anvendes senest fra den 1. maj 2020. Det er dog tilladt at bruge klassificeringerne fra tilpasningen allerede nu.

Hvis du vil vide mere om klassificering og mærkning, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


EU begrænser brug af 33 stoffer i tøj og tekstiler

En ny ændring af REACH er på vej, der vil indskrænke brugen af 33 kemiske stoffer i tøj, sko og tekstiler.

De 33 stoffer er klassificeret som kræftfremkaldende, eller for at kunne skade arveanlæg eller forplantningen (CMR-stoffer). Med indførelse af de nye regler bliver der fastsat maksimale koncentrationsgrænser for brug af CMR-stoffer i tøj og tekstiler. Det vil medføre forbud mod salg af tøj, sko og tekstiler i EU, hvis de ikke overholder disse grænseværdier. Det betyder, at også produkter fremstillet uden for EU er omfattet. De nye regler træder i kraft 24 måneder efter, at de bliver offentliggjort.

Se den nye ændring, inklusive bilag med de 33 stoffer, her.

For flere oplysninger, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Brexit: råd og vejledning om kemikalier

Selv om forhandlingerne om Storbritanniens farvel til EU i øjeblikket bevæger sig meget langsomt fremad, arbejdes der stadig på, at de to parter vil nå til enighed om en Brexit-aftale. Aftalen skal sikre samhandlen mellem Storbritannien og EU i en overgangsperiode frem til udgangen af år 2020.

Man skal især være opmærksom, hvis man køber kemikalier direkte fra en producent i Storbritannien, idet der her vil være en mulig registreringspligt, afhængig af hvordan aftalen mellem Storbritannien og EU ender.

Uanset resultatet af forhandlingerne anbefaler vi, at man løbende holder sig orienteret om, hvordan kemikalielovgivningen vil blive berørt, via følgende hjemmesider:

Har du spørgsmål, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370


Nemmere at tjekke REACH dossierstatus

EU’s kemikalieagentur, ECHA, opfordrer virksomheder til at være proaktive og holde øje med, om der er initiativer i gang under REACH- eller CLP-lovgivningerne for de kemiske stoffer, som anvendes i virksomheden. Det kan man gøre ved at tjekke public activities coordination tool (PACT) på ECHAs hjemmeside.

Som separat link til PACT kan man nu få overblik over de stoffer, som er ved at blive vurderet, samt følge status for vurderingsprocessen. Denne liste omfatter i øjeblikket næsten 2.700 stoffer. Se ECHAs afgørelser om dossiervurdering.

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022


Dieseludstødning på kræftdirektivet

Europa-Parlamentet har netop vedtaget et forslag fra Kommissionen om at ændre den grænseværdiliste, der er en del af kræftdirektivet (EU-direktivet om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 2004/37/EF).

Ændringen betyder, at der kommer grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for nye stoffer pga. deres kræftfremkaldende effekt. Det er helt nyt, at udstødning fra dieselmotorer nu er en del af kræftdirektivet. Det vil blandt andet få betydning for de anslået 12 mio. arbejdere i EU, der dagligt udsættes for udstødning fra dieselmotorer. Herudover vil der blive indført grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for fem nye karcinogener, nemlig trichlorethylen, 4,4-methylendianilin, epichlorohydrin, ethylen dibromid og ethylen dichlorid.

Ændringerne forventes vedtaget i starten af december, hvorefter der bliver en overgangsperiode på to år.

Læs pressemeddelelsen fra Europa-Parlamentet her.

Vil du vide mere, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


Biocider

Dossier for aktivt klor delt i to

I april 2018 offentliggjorde ECHAs udvalg for biocidholdige produkter (BPC) sin udtalelse vedrørende godkendelse af ”aktivt klor genereret af natriumklorid ved elektrolyse” for produkttyperne 1-5. I forbindelse med vurderingen af biocidaktivstofferne blev det imidlertid afgjort, at dossieret for aktivt klor omfatter to særskilte aktivstoffer.

Som følge heraf blev aktivstoffet ”aktivt klor frigivet fra hypoklorsyre” udskilt fra det oprindelige dossier, og stoffet har fået sin egen angivelse på listen over biocidaktivstoffer. Det nyudpegede aktivstof dækker over in-situ dannet aktivt klor, som tappes og kommer på markedet i flasker, hvorimod det ”gamle” aktivstof omfatter brugen af in-situ dannet aktivt klor, der genereres og benyttes på stedet.

Denne opdeling er temmelig usædvanlig og får betydning både for Artikel 95-listen og for fremtidige godkendelser.

Få mere at vide om biocidstoffer og –dossiers hos:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Tre aktivstoffer undersøges for hormonforstyrrende egenskaber

EU’s kompetente myndigheder for biocider har besluttet at undersøge tre godkendte biocidaktivstoffer for, om de har hormonforstyrrende egenskaber.

Det drejer sig om følgende stoffer:

 • jod til brug i produkttyper 3, 4, 8 og 22
 • polyvinylpyrrolidon jod til brug i produkttyper 3, 4, 8 og 22
 • zineb til brug i produkttype 21

Stofferne er udvalgt på baggrund af en tidligere screening, hvor de blev udpeget som mulige hormonforstyrrende stoffer. Læs mere her i Draft note for agreement (afsnit 4 samt bilag).

For flere oplysninger om biocider og hormonforstyrrende egenskaber, kontakt:

Thit Aarøe Mørck
tam@dhigroup.com
Tel +45 4516 9567


Lovgivning sætter godkendelse af desinfektionsmidler under pres

Virksomheder, der markedsfører desinfektionsmidler, har tidligere været vant til få krav og nem adgang til markedet. Med EU’s biocidlovgivning (BPR) blæser der helt andre vinde, og de begynder nu for alvor at føle presset af de omfattende regulatoriske krav. Desinfektionsmidler inkluderer blandt andet produkter til sundhedsvæsenet og fødevare- og foderstofsindustrien samt veterinærprodukter og produkter til personlig hygiejne.

Læs mere i vores blogindlæg No authorisation – no market: Mandatory biocidal regulation puts pressure on industry.


Transport af farligt gods

Nye regler for transport via vej og jernbane

Vi kan allerede nu løfte sløret for nogle af ændringerne, når de nye konventioner for transport via vej (ADR) og jernbane (RID) træder i kraft den 1. januar 2019:

 • Ordet ”risiko” ændres til ”fare” gennem hele ADR og RDI.
 • Klassifikation for Ætsende stoffer (afsnit 2.2.8) omskrives i overensstemmelse med GHS.
 • Ammoniumnitrat baserede gødningsstoffer (UN 2071) og Farligt gods i maskiner/apparater (UN 3363) bliver omfattet af ADR på visse særlige betingelser.
 • Der indføres en bestemmelse for transport og pakning af lithiumceller og – batterier i udstyr indsamlet fra private, der skal transporteres til videre behandling.
 • Kapitel 7.1 kommer til at hedde ”Generelle bestemmelser og særlige bestemmelser for temperaturkontrol”, og der indføres et nyt afsnit for transport af selv-reaktive stoffer, organiske peroxider og stoffer, der er stabiliseret ved temperaturkontrol.
 • I bestemmelserne for af- og pålæsning præciseres det, at bestemmelserne gælder for køretøjets mandskab og ikke kun chaufføren.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 med en overgangsordning på seks måneder frem til 1. juli 2019.

For flere oplysninger, kontakt:

Ingelise Dige Semark
ids@dhigroup.com
Tel +45 4516 9221


Ophør af overgangsordninger for vej og jernbane

I forbindelse med de nye konventioner for transport via vej (ADR) og jernbane (RID) skal man være opmærksom på, at nogle overgangsordninger falder bort 1. januar 2019.

Det gælder fx mærkningen af emballager med lithiumceller og –batterier. Fra 1. januar 2019 skal faresedlen på emballager være i overensstemmelse med model 9A.

Ligeledes må faste og aftagelige tanke med tankkode L1.5BN beregnet til transport af stoffer i klasse 3, PG I (med et damptryk på højst 175 kPa (1,75 bar) (absolut) ved 50 °C) ikke anvendes til dette formål efter 1. januar 2019.

Husk også at:

 • flasker med en vandkapacitet på 60 liter eller derunder ikke længere må transporteres (overgangsperioden ophørte 30. juni 2018);
 • faresedler, der er fremstillet efter bestemmelserne i ADR2013, ikke må anvendes efter 1. juli 2019;
 • konstruktionen af køretøjet (EX/II-, EX/III-, FL-, OX- og AT-godkendte) efter 1. april 2018 som minimum skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i del 9 i ADR2017.

Få mere at vide hos:

Ingelise Dige Semark
ids@dhigroup.com
Tel +45 4516 9221

Nye regelsæt for sø- og lufttransport

De ny bestemmelser for søtransport, IMDG 39-18, er udgivet og kan købes fx gennem IMO. Bestemmelserne kan frivilligt anvendes fra 1. januar 2019 og bliver obligatorisk fra 1. januar 2020. Mange af de nye ændringer for vej- og jernbanetransport, såsom ændring af ”risiko” til ”fare” og omskrivningen af klassificering af ætsende stoffer, gælder også for IMDG.

Der er dog også ændringer, der alene gælder de særlige forhold til søs. En oversigt over ændringerne kan ses her: Overview of the changes to the IMDG Code in the Amendment 39-18 update..

Den 60. udgave af regelsæt IATA DGR vedrørende lufttransport træder i kraft 1. januar 2019 og indeholder en del af de samme ændringer, som de øvrige regelsæt. En oversigt over ændringerne i DGR fremgår af dette dokument: Significant changes and amendments to the 60th edition (2019)

Du kan få mere at vide hos:

Ingelise Dige Semark
ids@dhigroup.com
Tel +45 4516 9221


Fødevarer

Køkkenredskaber afgiver polyamidrester til fødevarer

Nylonredskaber af polyamid er meget udbredt som køkkenredskaber. Nye undersøgelser viser, at nedbrydningsprodukter fra polyamid kan migrere fra redskaberne til fødevarer.

Det er det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut BfR, der har vurderet sundhedsrisikoen ved ringformede oligomerer, som kan migrere fra visse typer af poloyamid (PA). PA-oligomerer er stoffer sammensat af et lille antal molekyler, der utilsigtet kan opstå ved hærdning af plastikken. Da molekylerne er meget små, kan de sprede sig via plastikken til fødevaren.

Ifølge TTC-beregningsmetoden (threshold of toxicological concern) udgør et dagligt indtag på op til 90 mikrogram af en enkelt ringformet PA-oligomer ikke nogen sundhedsrisiko. Undersøgelser viser derimod, at det er sandsynligt, at ringformede PA-oligomerer migrerer ved højere niveauer fra køkkenudstyr og til fødevarer.

Hele BfR’s vurdering kan læses på tysk her: Polyamid-Oligomere: Kunststoffbestandteile aus Küchenutensilien

Du kan få mere at vide om migration af stoffer hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Blomster og andre plantedele som novel foods

I de senere år har der været en øget interesse for at bruge usædvanlige blomster på danske restauranter og i madlavning. Visse planter indeholder dog toksiske stoffer, der fx kan give kræft, hvis brugen af planterne øges. Da der findes meget få historiske data om brugen af disse planter som fødevarer, kan det betyde, at brugen af dem må anses for at være novel food og dermed skal godkendes.

Til trods for den europæiske lovgivning om novel food, er der ikke enighed i EU om, hvordan man skal håndtere blomster og andre plantedele.

Italien går enegang
I 2017 offentliggjorde Belgien sammen med Frankrig og Italien en forordning, også kendt som Belfrit-listen, der godkendte brugen af mere end 1.000 planter i kosttilskud. Nu blot 1½ år efter tager Italien et endnu mere liberalt skridt i brugen af planter ved at offentliggøre en forordning, der ikke er afstemt med Belfrit-listen.
Læs mere på NUTRAingredients.com

Fødevarestyrelsen har blomster og novel foods i søgelyset
Fødevarestyrelsen konstaterede under en kontrolkampagne i 2016, at der blev anvendt en del usædvanlige blomster som del af maden på restauranter eller ved salg fra lokale fødevareproducenter. En forskergruppe har efterfølgende undersøgt, hvorvidt blomsterne kunne falde under novel food forordningen, og om der var tilstrækkelig information om sikkerheden ved at spise sådanne blomster. Se rapporten her.

I alt 23 blomster blev undersøgt, hvoraf flere blev anset for at være novel food. Mange af blomsterne indeholder stoffer, der er giftige eller potentielt giftige ved indtagelse, eller de indeholder uidentificerede eller potentielt giftige stoffer i andre plantedele. Selv om undersøgelsen ikke er udtømmende, konkluderer forskergruppen, at der er en generel mangel på kemiske og toksikologiske data på mange af de blomster, der benyttes som fødevarer.

Vil du vide mere om novel foods, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Webinar

Webinar: Beregning af migration af kemiske stoffer fra fødevareemballager

På dette gratis webinar om kemiske stoffer i fødevareemballager demonstrerer vi værktøjer til at undgå de problematiske stoffer. Vi præsenterer erfaringer fra projektet "Environment and Health in the Design and Supply Chain”, som har til formål at udvikle værktøjer, der understøtter design af genanvendelige emballagematerialer og at undgå problematiske stoffer i disse.

Værktøjerne vil blive demonstreret via tre cases:

 • Valg af emballagematerialer, som kommer i kontakt med fødevarer. Hvilke sundhedsskadelige stoffer kan materialerne indeholde?
 • Et sundhedsskadeligt stof er blevet påvist i et genbrugs PET-materiale, der benyttes til fødevarer. Kan der være sundhedsmæssige problemer forbundet med dette?
 • For at beregne migration skal man bruge data for selve emballagematerialet, det migrerende stof og den fødevare, som emballagen skal bruges til. Desuden skal der bruges data om samspillet mellem fødevarer, det migrerende stof og emballagen. Hvordan finder man data – og kan man beregne disse data?

Bemærk, at webinaret holdes på engelsk.

Hvornår: onsdag den 12. december 2018 kl. 14:00-15:00

Underviser: Dorte Rasmussen, seniorkonsulent

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.