Nyt om Miljø og Sundhed

Marts 2019Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Kemikalier under K-REACH skal præregistreres før 30. juni

Producenter og importører af kemikalier, der er omfattet af den koreanske K-REACH lovgivning, skal være opmærksomme på, at visse kemikalier skal præregistreres senest den 30. juni 2019.

Det gælder produktion og import af kemikalier på 1 ton/år eller mere af et eksisterende kemikalie eller 100 kg/år eller mere af et nyt kemikalie. Kemikalier skal være registreret før udgangen af juni for at kunne nyde godt af en 6-måneders frist. Hvis præregistreringen ikke er foretaget senest den 30. juni 2019, vil produktion, import, salg og brug af eksisterende kemikalier over 1 ton pr. år være ulovlig efter seks måneder, og producenter og importører kan blive pålagt bøde eller anden straf.

Ovennævnte skyldes en ændring af K-REACH reguleringen. Det omfatter også eksisterende stoffer, der i forvejen er importeret, hvor den årlige import overstiger 1 ton eller mere. Disse stoffer skal også præregistreres før deadline.

Gennem vores mangeårige samarbejde med KIST, the Korea Institute of Science and Technology, kan vi hjælpe jer med at opfylde kravene til de koreanske myndigheder.

For flere oplysninger, kontakt:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022


ECHA skal anbefale grænseværdier i arbejdsmiljøet

Efter at ECHA’s Risikovurderingskomite (RAC) har overtaget arbejdet fra den videnskabelige komite for grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL), planlægger ECHA fra 2020 og fremover at udstede anbefalinger for 4-5 grænseværdier i arbejdsmiljøet pr. år. Det er resultatet af aftalen mellem ECHA og EU-Kommission, som blandt andet skal sikre sammenhæng i de lovforslag, der skal beskytte arbejdere, der udsættes for sundhedsfarlige stoffer på arbejdspladsen.

RAC skal komme med forslag til grænseværdier, der vil blive forelagt EU-Kommissionen til videre behandling. Processen med at fastsætte grænseværdier vil inkludere offentlige høringer for at sikre en transparent proces. De første stoffer, som vil blive vurderet, er bly og blyforbindelser samt diisocyanater.

Brug for en grænseværdi nu?
Hvis din virksomhed anvender kemiske stoffer, der ikke er omfattet af en EU eller national grænseværdi i arbejdsmiljøet, kan du kontakte os, da vi har indgående kendskab til og erfaring med at udarbejde grænseværdier i arbejdsmiljøet.

For flere oplysninger, kontakt:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478


QSAR Toolbox forbedret med prædiktionsmodeller

Version 4.3 er den seneste udgave af OECD’s QSAR Toolbox og er opdateret med data fra cirka 12.000 REACH-registreringer. QSAR Toolboxen er udviklet med henblik på REACH og kan anvendes ved risikovurdering af kemikalier ved at gruppere dem eller ved at bruge read-across metoder.

Andre nye funktioner inkluderer:

  • Ny database med egenskaber vedrørende adsorption, distribution, metabolisme og elimination (ADME)
  • Yderligere prædiktionsmuligheder for akut oral toksicitet, transport over blod-hjerne barrieren, oral optagelse og hudgennemtrængelighed
  • Yderligere udvikling af søgemuligheder via ChemID

Udover at Toolboxen kan bruges til at forudsige egenskaber ved kemikalier i forbindelse med REACH, kan den også anvendes til risikovurdering af kemikalier indeholdt i kosmetiske produkter, biocidprodukter og medicinsk udstyr.

For flere oplysninger om QSAR Toolboxen, andre in silico prædiktionsværktøjer og alternative testmetoder, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9140

Daniel Vest Christophersen
dvch@dhigroup.com
Tel +45 4516 9469


Slut med arbejdspladsbrugsanvisninger

Fra den 1. juli 2019 er det slut med krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for farlige kemikalier på danske arbejdspladser.

Fremover skal arbejdsgiveren sørge for, at ansatte, der arbejder med farlige kemikalier, modtager en mundtlig instruktion i sikker brug. Instruktion skal blandt andet omfatte information om grænseværdier, udhærdningstider for epoxy- og isoxyanatprodukter, brug af værnemidler, bortskaffelse af affald m.m. Instruktionen skal tage udgangspunkt i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

For flere oplysninger, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


CLP-folder på 23 sprog

ECHA har oversat den korte vejledning om, hvordan man skal klassificere og mærke kemikalier i henhold til CLP-forordningen. Vejledningen er nu tilgængelig på 23 sprog.

Vejledningen indeholder en kort oversigt over punkter, man skal være opmærksom på, samt gode råd og links til mere information. Se alle 23 vejledninger her.

Hvis du har spørgsmål om klassificering og mærkning af kemikalier kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Kursus: Klassificering og mærkning af kemiske blandinger

På kurset lærer du at klassificere en kemisk blanding efter beregningsmetoden. Desuden lærer du reglerne for faremærkning, herunder krav til piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger. Kurset er også relevant, hvis du gerne vil være i stand til at tjekke klassificeringer og mærkninger, som du modtager fra dine leverandører.

Læs mere her.


Kursus: ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand

På kurset får du en grundig indføring i metoden til at foretage ABC-vurderinger af organiske stoffer. Du lærer, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger, og hvordan du strukturerer, skaber overblik og vurderer de indsamlede data.

Læs mere her.


Biocider

Koreansk frist for anmeldelse af biocidprodukter

Firmaer, der har biocidprodukter på det koreanske marked, skal være opmærksomme på den kommende deadline i juni.

Ifølge den koreanske biocidlovgivning skal såkaldte eksisterende biocidaktivstoffer være indberettet senest den 30. juni 2019. Produkter, der indeholder ikke-indberettede biocidaktivstoffer, vil blive fjernet fra markedet fra januar 2020.

Vi har et mangeårigt samarbejde med KIST, the Korea Institute of Science and Technology. Via KIST kan vi hjælpe jer med at opfylde kravene til indberetning af biocidaktivstoffer til de koreanske biocidmyndigheder.

Vil du vide mere, kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Kontrol af biocidprodukter i fødevarevirksomheder

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 2019 omfatter blandt andet en kontrol af mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder.

Fødevarevirksomheder bør derfor være særligt opmærksomme på brug af desinfektionsmidler, som er en stor og vigtig del af rengøringsrutinerne i enhver fødevarevirksomhed. Vær opmærksom på kun at anvende lovlige desinfektionsmidler og at følge de anvisninger, der står på etiketterne.

Leverandører af biocidholdige produkter til fødevarevirksomheder skal være opmærksomme på, at deres produkter lever op til mærkningskravene samt de EU-harmoniserede eller nationale regler, som gælder for deres individuelle produkter.

Styrelsen vil have særligt fokus på området i perioden september – december 2019.

Hvis du har brug for sparring eller hjælp til mærkning og håndtering af biocidholdige produkter, kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Kursus: Godkendelse af biocidholdige produkter

På dette kursus får du overblik over kravene til at kunne lave en komplet ansøgning om godkendelse af biocidholdige produkter under EU’s biocidforordning (BPR). Desuden går vi i dybden med de nye krav til hormonforstyrrende stoffer, biocidproduktfamilier, datakrav og relevante IT-værktøjer.

Læs mere her.


Medicinsk udstyr

Udkast til vejledning om phthalater i medicinsk udstyr

EU’s videnskabelige komite SCHEER opfordrer producenter og andre interessenter til at komme med kommentarer til den foreløbige vejledning for vurdering af fordele/risiko af phthalater i medicinsk udstyr. Fristen for kommentarer er den 29. april 2019.

Den foreløbige vejledning beskriver en metode til at foretage en fordele/risikovurdering af forekomsten af phthalater, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige (CMR-stoffer) eller har hormonforstyrrende egenskaber (ED-stoffer). Det omfatter både phthalater i medicinsk udstyr og/eller dele af udstyr eller materialer heri i vægtprocenter over 0,1 %. Det foreslås, at metoden generelt skal anvendes til at foretage vurdering af fordele/risiko af CMR- og ED-stoffer i medicinsk udstyr.

Kommentarer skal fremsættes til SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks). Kun kommentarer, der fremsættes via SCHEER’s elektroniske formular, bliver taget i betragtning. Flere oplysninger og link til formularen finder du i EU-Kommissionens meddelelse om Public consultation on phthalates in medical devices.

Få flere oplysninger om phthalater, CMR- og ED-stoffer samt alternativer hos:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9140


Fødevarer

EU-høring om fødevarekontaktmaterialer

Europa-Kommissionen gennemfører i øjeblikket en offentlig høring for at undersøge lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer (FKM). Det er muligt at kommentere høringen indtil den 6. maj 2019.

Undersøgelsen omfatter hele FKM-lovgivningen og skal vurdere, om de nuværende lovgivningsmæssige rammer i EU er passende. Undersøgelsen vil også kigge på materialer, hvor der ikke er nogen EU-lovgivning, og som derfor er omfattet af nationale regler.

Få flere oplysninger og link til høringen her.

For spørgsmål om fødevarekontaktmaterialer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


EFSA-høring om phthalater i fødevarekontaktmaterialer af plast

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, afholder en åben høring vedrørende udkast til risikovurdering af fem phthalater og deres brug i fødevarekontaktmaterialer af plast. De fem phthalater er DBP, BBP, DEHP, DINP og DIDP.

Det er værd at bemærke, at EFSA foreslår en gruppe-TDI (tolerabelt dagligt indtag) for stofferne DBP, BBP, DEHP og DINP på grund af deres antiandrogene effekter.

Kommentarer til høringen skal indsendes til EFSA senest den 14. april 2019 via en elektroniske formular på EFSAs hjemmeside.

For flere oplysninger, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Miljømærke for emballager til væskeholdige fødevarer

Som noget nyt er der nu mulighed for at miljømærke emballager til væskeholdige fødevarer med det nordiske mærke Svanen.

Det omfatter emballager af pap, plast, aluminium og glas, som bruges til færdigproducerede madvarer som for eksempel mælk og juice. Slutproduktet vil være en kombination af en svanemærket emballage med et ikke-svanemærket indhold.

For at opnå svanemærkning skal emballagen opfylde en række krav:

  • Den skal bestå af mindst 90 % fornybare materialer eller mindst 80 % genanvendt materiale.
  • Krav til kemikalier, blandt andet for at øge muligheden for genbrug. Der er fx forbud mod fluorstoffer, ftalater, bisphenol A, S og F samt PVC.
  • Træråvarer skal kunne spores og være certificerede.
  • Design.
  • Mærkning med sorteringssymbol/-tekst.

Ønsker du større fokus på miljø og sundhed og at undgå uønskede stoffer i dine produkter, kan miljømærker være vejen frem.

Vi har stor erfaring med miljømærker og hjælper løbende danske virksomheder med at ansøge om miljømærker. Vi kan både vurdere, om et produkt lever op til miljømærkekriterierne, og assistere med ansøgningen til Miljømærkning Danmark.

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Tina Slothuus
tsl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9547


Måske forbud mod alle fluorerede stoffer i fødevareemballage

Et dansk forbud mod at bruge organiske fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir kan være på vej. Muligheden for et nationalt forbud undersøges i øjeblikket af Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er en risikovurdering af de to fluorstoffer PFOS og PFOA, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) offentliggjorde i slutningen af 2018, der har fået alarmklokkerne til at ringe. Vurderingerne viste, at stofferne er langt mere sundhedsskadelige end hidtil antaget. Det samme kan være tilfældet for andre organiske fluorerede stoffer. Indtil der kommer strammere EU-regulering af stofferne, vil Miljø- og Fødevareministeriet derfor have et nationalt forbud mod alle organiske fluorstoffer i fødevareemballage af pap og papir.

Få mere at vide om problematiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Kontakt

Tilmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI A/S| Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.