Nyt om Miljø og Sundhed

Januar 2019Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Tilskud til cirkulære forretningsmodeller for SMV’er

Fremtidens kunder kræver fremtidens løsninger. Er din virksomhed gearet til at levere det?

Hvis ikke kan et nyt projekt være det, der gør din virksomhed klar til en fremtid med øget fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. I efteråret 2018 blev der bevilget tilskud fra EU’s strukturfond til projektet "Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er". Via denne er det muligt at søge tilskud til at udvikle eller implementere nye forretningsmodeller, der adresserer grøn omstilling og bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om projektet og muligheder for tilskud her.

Ansøgningsfrist for 2. runde af tilskud er den 22. maj. Vi forventer, at der bliver holdt informationsmøder flere steder i landet i løbet af april måned.

DHI er partner i projektet, der ledes af Lifestyle & Design Cluster, hvor også brancheorganisationer, regionale erhvervshuse med flere deltager.

For yderligere oplysninger kontakt:

Helle Westphal
hw@dhigroup.com
Tel +45 4516 9012


Kina tilføjer nye stoffer til kemikaliekatalog

I januar er 28 nye stoffer blevet føjet til den kinesiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer: Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC).

Se alle 28 stoffer her. De fleste oplysninger er på kinesisk, men stoffernes navne og CAS-numre er tilgængelige på engelsk.

Før et kemisk stof, som ikke er anført i IECSC, kan importeres og anvendes i Kina, skal det anmeldes til det kinesiske miljøministerium. Når stoffet er vurderet at opfylde kravene, bliver det optaget i IECSC registret, uanset om det importeres som en del af et produkt eller som rent stof.

For flere oplysninger om anmeldelse af stoffer, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Kontrol af REACH-registreringspligten

I 2019 skal importører og producenter af kemiske stoffer i EU og EØS-landene være forberedt på, at der bliver foretaget kontrol af, om de overholder REACH-lovgivningen.

I forbindelse med REACH-håndhævelsesprojektet REF-7 vil inspektører og toldmyndighederne i alle EU- og EØS-lande kontrollere, om importører og producenter overholder deres registreringspligt. Dette vil også inkludere tjek af registreringsdossieret, herunder pligten til at opdatere dossieret.

Der vil blive foretaget kontrol af alle tonnagebånd med hovedvægten på mængder mellem 1-100 tons pr år. Kontrollen vil også omfatte registrerede mellemprodukter, og om de anvendes under strengt kontrollerede forhold, samt stoffer, der er registreret som monomerer i polymerer.

Få flere oplysninger hos:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370


Sundhedsfarlige blandinger skal kategoriseres

ECHA opfordrer importører og downstream-brugere af farlige blandinger til at sætte sig ind i det europæiske system for produktkategorisering (EuPCS). Det drejer sig om blandinger, der er klassificeret for sundheds- eller fysiske farer, og skal ske som forberedelse til kommende anmeldelser til de nationale giftcentre i henhold til artikel 45 i CLP.

EuPCS beskriver anvendelsen af blandinger på en harmoniseret måde. Der er ca. 250 forskellige kategorier, der består af et navn og en tilsvarende kode (fx name: Paints/coatings – Decorative, code: PC-PNT-2). Når man indberetter en blanding til giftcentrene, skal man blandt andet anføre den kategori, der bedst beskriver brugen af den sundhedsfarlige blanding. EuPCS indeholder ikke kategorier for produkter, der ikke er omfattet af CLP-reguleringen. Det gælder fx kosmetik og medicinsk udstyr.

EuPCS vil blive opdateret løbende, så systemet overholder krav i lovgivningen og krav fra industri og myndigheder.

Se flere detaljer om EuPCS og sundhedsfarlige blandinger.

EU’s giftcentre
De nationale giftcentre rådgiver om nødsituationer forårsaget af eksponering for farlige kemikalier. Virksomheder, der markedsfører farlige blandinger, har ifølge CLP-forordningen pligt til at give oplysninger om disse blandinger til det nationale giftcenter.

For mere information om klassificering af stoffer og blandinger, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Seks nye stoffer på Kandidatlisten

ECHA har tilføjet seks nye stoffer til Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC’er). Dermed er stofferne et skridt nærmere optagelse på Godkendelseslisten, hvor man skal have tilladelse til forsat at bruge dem.

Det drejer sig om følgende stoffer, der er optaget på grund af deres kræftfremkaldende eller reprotoksiske egenskaber eller for at kunne skade miljøet:

 • 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
 • Benzo[k]fluoranthene
 • Fluoranthene
 • Phenanthrene
 • Pyrene
 • 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

Få mere at vide hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Tilskud til cirkulære forretningsmodeller for SMV’er

Fremtidens kunder kræver fremtidens løsninger. Er din virksomhed gearet til at levere det?

Hvis ikke kan et nyt projekt være det, der gør din virksomhed klar til en fremtid med øget fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. I efteråret 2018 blev der bevilget tilskud fra EU’s strukturfond til projektet "Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er". Via denne er det muligt at søge tilskud til at udvikle eller implementere nye forretningsmodeller, der adresserer grøn omstilling og bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om projektet og muligheder for tilskud her.

Ansøgningsfrist for 2. runde af tilskud er den 22. maj. Vi forventer, at der bliver holdt informationsmøder flere steder i landet i løbet af april måned.

DHI er partner i projektet, der ledes af Lifestyle & Design Cluster, hvor også brancheorganisationer, regionale erhvervshuse med flere deltager.

For yderligere oplysninger kontakt:

Helle Westphal
hw@dhigroup.com
Tel +45 4516 9012


Kursus: Godkendelse af biocidholdige produkter

Den 8. maj er der igen kursus om Godkendelse af biocidholdige produkter. På kurset gennemgår vi kravene til at søge om godkendelse af biocidholdige produkter under BPR. Desuden går vi i dybden med biocidproduktfamilier, konsortier, datakrav og relevante IT-værktøjer.

Læs mere her.


Life Science

DEHP og tre andre phthalater i høring om begrænset brug

Producenter af blandt andet medicinsk udstyr og fødevarekontaktmaterialer skal være opmærksomme på ECHA’s høring vedrørende ændringer for brug af fire phthalater. Ændringerne vil medføre yderligere begrænsninger for brugen af phthalaterne, og nuværende undtagelser kan fremover komme til at kræve godkendelse af brug.

Foruden DEHP (di-ethyl-hexyl-phthalat) er der tale om følgende:

 • BBP (butyl-benzyl-phthalat)
 • DBP (di-butyl-phthalat)
 • DIBP (di-iso-butyl-phthalat)

DEHP i medicinsk udstyr kræver REACH-godkendelse
Alle fire stoffer er identificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC) og er på REACH’s godkendelsesliste på grund af deres reprotoksiske og hormonforstyrrende egenskaber. DEHP er desuden på godkendelseslisten grundet påvirkninger af miljøet. Det medfører, at DEHP ifølge REACH-lovgivningen skal godkendes til brug i medicinsk udstyr.

Tidsfristen for kommentarer til høringen er den 12. marts 2019. Find flere oplysninger og link til høringssvar på ECHA’s hjemmeside her.

For spørgsmål om brug af phthalater og substitution kontakt:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478


Transport af farligt gods

Ætsende stoffer i den nye ADR

Der er ændringer vedrørende ætsende stoffer i de nye internationale regler vedrørende transport ad vej (ADR 2019). Ændringerne vedrører omskrivning af afsnit 2.2.8 om klassificering af ætsende stoffer. Principperne følger nu de samme som GHS, hvilket især har betydning ved tildeling af emballagegruppe/pakkegruppe (PG).

Emballagegrupper for nye stoffer og blandinger bliver tildelt på grundlag af den påvirkningstid, der kan forårsage irreversibel skade på intakt hudvæv. Eksisterende data for mennesker og dyr, herunder oplysninger fra en enkelt eksponering eller gentagne eksponeringer, skal analyseres først. Der skal desuden tages hensyn til erfaringer fra hændelser, hvor mennesker utilsigtet er blevet eksponeret. Hvis sådanne erfaringer ikke findes, skal der benyttes data fra forsøg i henhold til OECD Test Guideline 4045 eller 4356.

Klassificering af blandinger
Ved klassificering og tildeling af emballagegruppe for blandinger kan der i stedet for forsøg anvendes alternative principper som fx brobygningsprincipper eller beregningsmetoder baseret på klassificering af stofferne i blandingen.

Find ADR 2019 enten på Færdselsstyrelsens hjemmeside eller Politiets hjemmeside.

Du kan få mere at vide hos:

Ingelise Dige Semark
ids@dhigroup.com
Tel +45 4516 9221


Miljømærker

Miljømærkning af produkter

På verdensplan er antallet af certificeringsordninger, der skal fremme en grøn udvikling, stigende. Ifølge Ecolabel Index, en global oversigt over eksisterende miljømærker, er der på nuværende tidspunkt over 465 miljømærker.

Kravene til miljømærkede produkter går længere end minimumskravene i lovgivningen. Produkter mærket med Svanen og Blomsten skal være blandt de mindst miljøbelastende og må ikke indeholde stoffer, der er problematiske for sundheden.

Intimprodukter har fået miljømærke
Der kommer løbende kriterier for nye produkter. I 2017 kom der nye kriterier for svanemærkning af kosmetikprodukter. I 2019 er de første intimprodukter blevet miljømærket, så de ligesom kosmetiske produkter opfylder følgende krav:

 • Indeholder ikke parabener eller andre stoffer på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer.
 • Er uden allergifremkaldende konserveringsmidler, herunder MI.
 • Indeholder ikke mikroplast.
 • Opfylder miljøkrav til nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftighed over for vandlevende organismer.
 • Lever op til krav om at begrænse brug og spild af materiale til emballage.

Hos DHI har vi stor erfaring med miljømærker. Vi har hjulpet Miljømærkesekretariatet med kriterier og virksomheder med at søge om miljømærker. Vi kan vurdere, om dine produkter lever op til miljømærkekriterierne, og hjælpe med ansøgningen til Miljømærkning Danmark.

For spørgsmål om miljømærker, kontakt venligst:

Tina Slothuus
tsl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9547


Fødevarer

Høring om grænseværdier for meldrøjer og meldrøjealkaloider

EU-Kommissionen arbejder på et forslag om lavere grænseværdier for meldrøjer i korn samt nye grænseværdier for meldrøjealkaloider, hvilket vil få betydning for mel, brød og cerealier. Der er indtil videre lavet udkast til grænseværdier. Kommissionen har sendt forslaget i høring og imødeser kommentarer, gerne med underbyggende data. Der er høringsfrist den 8. februar 2019. Se mere inklusive udkast til de nye grænseværdier på Høring§Portalen. Spørgsmål om fødevarer og sikkerhed?

Kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Kursus: Sikre fødevarekontaktmaterialer

Den 4. april holder vi igen kursus om Sikre fødevarekontaktmaterialer. På kurset lærer du at udforme en overensstemmelseserklæring, og du får overblik over kravene til sikkerheden af fødevarekontaktmaterialer i EU for både emballage, køkken- og produktionsudstyr.

Læs mere her.


Kontakt

Tilmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI A/S| Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.