Nyt om Miljø og Sundhed

December 2017Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier og biocider

EU-håndhævelsesprojekt for stoffer i artikler

Producenter, leverandører og importører af artikler skal være opmærksomme på deres REACH-forpligtelser, idet artikler kan blive kontrolleret som led i et EU-håndhævelsesprojekt, der blev søsat i oktober 2017.

Flere rapporter og kontroller vidner om, at mange virksomheder ikke overholder forpligtelserne i forbindelse med REACH-lovgivningen for artikler. Formålet med håndhævelsesprojektet er derfor dels at finde ud af baggrunden for dette, dels at øge opmærksomheden og forståelsen for de forpligtelser, der er indeholdt i lovgivningen.

Projektet har en række specifikke stoffer og grupper af stoffer i søgelyset, herunder flammehæmmere, phthalater og perfluorerede stoffer. At der er fokus på artikler skyldes, at artikler kan indeholde stoffer på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer, og at forbrugerne dermed kan blive eksponeret for disse stoffer.

Håndhævelsesprojektet løber indtil juni 2018. Se mere om artikler i Vejledning om krav til stoffer i artikler.

Du kan også få mere at vide hos:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370


Svensk krav om registrering af nanomaterialer

Den svenske Kemikalieinspektionen (KEMI) indfører krav om at anmelde indholdet af nanomaterialer i produkter til det svenske produktregister.

Fra den 1. januar 2018 skal svenske virksomheder anmelde indholdet af nanomaterialer i kemiske produkter. Kravet gælder både fremstilling og import af produkter. Senest med udgangen af februar 2019 skal virksomhederne have opfyldt kravet.

Virksomheder, der har en omsætning under SEK 5 mio., er undtaget fra kravet.

Læs mere i KEMIs pressemeddelelse.

Få mere at vide om produktregistrering hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


New Zealand ændrer regler for farlige stoffer

Per 1. december 2017 ændrer New Zealand reglerne for håndtering af farlige stoffer.

Den største ændring består i, at reglerne for farlige stoffer ikke som hidtil vil blive reguleret i henhold til Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO). Fremover vil ændringerne blive kommunikeret via såkaldte EPA Notices fra New Zealands miljøstyrelse.

Allerede fra den 1. december vil ti EPA Notices være gældende, bl.a. for klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablade. En klassificering omfatter flere forskellige klasser og underkategorier. New Zealand har en række fareklasser, der ikke er omfattet af GHS, og omvendt.


Gruppestandarder opdateres

Gruppestandarder for farlige stoffer vil blive opdateret, så de henviser til de nye EPA Notices. Alle gruppestandarder opdateres og bliver offentliggjort den 1. december.

Læs mere om ændringerne og se de nye EPA Notices her.

Få mere at vide om klassificering og mærkning hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422

 • Husk, at du altid kan holde dig opdateret om GHS i hele verden på vores gratis GHS Portal

Bekendtgørelse om biocidholdige bundmalinger opdateret

Ifølge den nye bekendtgørelse om biocidholdige bundmalinger, som indeholder et aktivt stof eller aktive stoffer, der er under vurdering i henhold til EU’s biocidforordning, skal bundmalinger stadig registreres og mærkes i henhold til bekendtgørelsen.

Forbuddet gælder derfor stadig for:

 • Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande.
 • Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette gælder dog ikke for træbåde eller for fritidsbåde, der har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne.

Lovgivningen gælder ikke for biocidholdige produkter, der er godkendt efter biocidforordningen. Disse må placeres på markedet og anvendes i henhold til deres godkendelse.

Lovgivningen træder i kraft den. 1. januar 2018. Se mere i Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling nr. 1192 af 8. november 2017

Hvis du vil vide mere, kan du også kontakte:

Kirsten B. Møller
kim@dhigroup.com
Tel +45 4516 9054


Guide til metoder til at forudsige stofdata

Partnerskabet Kemi i Kredsløb, som DHI deltager i, har udviklet en guide til metoder og værktøjer til at forudsige data for et stof.

Når man udvikler produkter eller skal omformulere eksisterende produkter, medfører det ofte behov for omfattende laboratorietest. Over de senere år har brugen af modeller, der kan forudsige stoffers egenskaber, afløst de traditionelle tests. Disse modeller eller værktøjer er også kendt som read-across og QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship).


QSAR og read-across

Ved at benytte read-across eller QSAR er det muligt på baggrund af stoffers egenskaber at identificere nye alternativer. På samme måde kan man bruge modellerne til at nedbringe antallet af muligheder ved at frasortere alternativer, der er uønskede pga. tekniske eller miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.

Kemi i Kredsløbs guide beskriver en række metoder og modelleringsværktøjer. Desuden er der eksempler på, hvordan man anvender QSAR og read-across.

Læs mere på Kemi i Kredsløbs Ressourceplatform her. (Log ind som gæst)

Du kan også få mere at vide hos:

Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
Tel +45 4516 9049


Er det tid til et innovationstjek?

Ønsker din virksomhed at komme i gang med et konkret teknologisk udviklingsprojekt, eller mangler I viden for at komme videre med et igangværende projekt?

Så bestil et innovationstjek allerede i dag og få nye øjne på mulighederne. Som GTS-institut tilbyder DHI små og mellemstore virksomheder et innovationstjek, hvor man kan få hjælp til at undersøge, om en ny proces eller teknologi kan komme videre og løftes ved hjælp af ny viden eller et konkret projekt.

I får løsningsforslag til udviklingsaktiviteter, henvisninger til eksperter, der kan hjælpe jer videre, samt information om relevante støttemuligheder. Læs mere om Innovationstjek.

Få mere at vide hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Miljø og Miljømærker

Plantebeskyttelsesmidler - nye kriterier for lavrisikoaktivstoffer

EU har i august 2017 opdateret kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer. De nye kriterier betyder, at et kemikalie ikke kan være et lavrisikoaktivstof, hvis det er klassificeret som farligt med en eller flere af nedenstående sundheds- og miljøegenskaber:

 • kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller mutagent i kategori 1A, 1B, toksisk til reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B, hudsensibiliserende i kategori 1 eller forårsager alvorlig øjenskade i kategori 1,respiratorisk sensibiliserende i kategori 1,akut toksisk i kategori 1, 2 eller 3 eller specifikt målorgantoksisk i kategori 1, akut og kronisk toksisk for vandmiljøet i kategori 1 på baggrund af relevante standardtest, eksplosivt, hudætsende i kategori 1A, 1B eller 1C,
 • identificeret som et prioriteret stof i henhold til direktiv 2000/60/EF,
 • anses for at være hormonforstyrrende, eller
 • har neurotoksiske eller immunotoksiske virkninger.

Se yderligere i Kommissionens forordning 2017/1432 om ændring vedr. plantebeskyttelsesmidler og kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer

Vær især opmærksom på bilaget til forordningen, der uddyber, hvornår et aktivstof, der ikke er en mikroorganisme, anses eller ikke anses for at være et lavrisikoaktivstof. Ligeledes defineres det, hvornår et aktivstof, der er en mikroorganisme, anses for at være et lavrisikoaktivstof.

Indtil august 2017 er to kemikalier og otte mikroorganismer godkendt som lavrisikoaktivstoffer.

For spørgsmål vedr. plantebeskyttelsesmidler kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103

Værktøj til at sammenligne miljømærker

Et nyt værktøj til sammenligning af miljømærker er i støbeskeen. På verdensplan er antallet af certificeringsordninger, der har til formål at fremme en grøn udvikling, stigende. Ifølge Ecolabel Index, en global oversigt over eksisterende miljømærker, er der på nuværende tidspunkt over 465 miljømærker.


Fokus på emballage

DHI er ved at udvikle et værktøj, hvor man kan sammenligne de mange, forskellige miljømærker i verden og mærkernes krav til bl.a. miljø og sundhed. Formålet med værktøjet er, at det systematisk skal sammenligne de forskellige miljømærker og deres kriterier. Fokus er på miljømærker, der er særligt relevante for danske importører, producenter, leverandører og brugere af emballage.


Webinar den 19. januar

Anvender I miljømærker i din virksomhed eller er interesserede i at komme med input til, hvordan værktøjet skal udformes, så det bliver let at anvende, så deltag i vores webinar til januar. Her kan du høre mere om værktøjet og komme med ideer og ønsker.

Dato: Fredag den 19. januar 2018 kl. 10 ~ 10:45.
Tilmelding: Er du interesseret i at deltage, så send en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com

Du kan få flere oplysninger om miljømærker hos:

Tina Slothuus
tsl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9547


Forbrugerprodukter

Grænseværdi for aluminium i legetøj

EU har fastsat en grænse for tolerabelt dagligt indtag af aluminium fra legetøj til 0,3 mg/kg kropsvægt pr. dag.

Grænseværdien er baseret på, at børn får ca. 10 % af det tolerable daglige indtag af aluminium fra legetøj. Værdien er fastsat af EU’s Videnskabelige Komite for Sundhed og Fødevaresikkerhed (SCHEER).

Børn bliver primært udsat for aluminium via fødevarer, som udgør langt den største kilde til indtagelse; indtag via legetøj vil normalt kun udgøre en meget lille del. Aluminium forekommer naturligt i fødevarer og i tilsætningsstoffer til fødevarer. Stoffet er potentielt sundhedsskadeligt, da det kan ophobes i kroppen, hvis man optager mere end kroppen kan nå at udskille, hvilket særligt kan være kritisk for små børn. Derfor anbefaler SCHEER, at børns eksponering for aluminium fra legetøj bør være så lav som muligt.

Se den videnskabelige konklusion fra SCHEER her.

Du kan også få mere at vide om, hvordan aluminium fra fødevarer og legetøj påvirker kroppen hos:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Forbud mod CMR-stoffer i legetøj

De såkaldte CMR-stoffer er forbudt i legetøj, når stoffernes koncentration er over klassificeringsgrænsen. Det fremgår af Legetøjsbekendtgørelsen.

CMR-stoffer dækker de carcinogene (Carc), mutagene (Muta) og reprotoksiske (Repr) stoffer. I de senere år er klassificeringen af en række CMR-stoffer imidlertid blevet opdateret med CLP-klassificeringerne. I takt med at der kommer ny viden om stoffernes egenskaber, og CMR-klassificeringerne ændrer sig, kan det få betydning for legetøj, der indeholder disse stoffer.


Eksempel på ændret klassificering


For eksempel blev klassificeringen for formaldehyd i 2015 skærpet fra at være i kategori Carc 2 til Carc 1B. Det betyder, at legetøj efter opdateringen kun må indeholde 0,1 % formaldehyd mod tidligere 1 %. Formaldehyd kan blandt andet forekomme i trælegetøj, tekstildele og legetøjsslim.

Klassificeringsgrænserne er de generiske koncentrationsgrænser, og de er fastsat i CLP-forordningen.

For CMR-stoffer er de som følger:


C (Carc) M (Muta) R (Repr)
1A 0,1 % 0,1 % 0,3 %
1B 0,1 % 0,1 % 0,3 %
2 1 % 1 % 3 %

Derudover kan stoffer have specifikke klassificeringsgrænser, der adskiller sig fra de generiske koncentrationsgrænser. I de tilfælde gælder de specifikke klassificeringsgrænser.

Du kan finde klassificeringer og de specifikke klassificeringsgrænser fra CLP forordningens bilag VI på vores GHS Portal. Desuden bør man tjekke leverandørens klassificering.

Foruden de nævnte grænser for CMR-stoffer er der andre specifikke krav til en række kemiske stoffer i legetøj. For eksempel har Danmark forbud mod phthalater over 0,05 % i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år.

Få mere at vide om reglerne for legetøj hos:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Regulering af tatoveringsfarver

Sammen med myndighederne i Italien, Norge og Tyskland samt EU’s kemikalieagentur ECHA har Danmark fremsat et lovforslag, der skal regulere de stoffer, der bruges i tatoveringsfarver.

Det fremsatte forslag er på niveau med lovgivning, der allerede er gældende i Belgien, Frankrig, Holland, Slovenien, Spanien, Sverige og Tyskland samt i Norge og Liechtenstein. Der vil blive lanceret en seksmåneders høringsperiode i midten af december måned.


Cirka 4.000 stoffer undersøges


Formålet med lovforslaget er ikke at forbyde tatoveringer, men at regulere de sundhedsskadelige stoffer, som findes i tatoveringsfarver. Forslaget vil komme til at omfatte regulering af ca. 4.000 stoffer.

EU’s videnskabelige konklusion forventes i slutningen af 2018 og det endelige lovforslag i løbet af 2019.

Vil du vide mere, kontakt venligst:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103


Fødevarer

Ny bekendtgørelse om kosttilskud

Bekendtgørelsen om kosttilskud er blevet revideret pr. den 28. november 2017. Den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer:

 • Maksimumsmængder for vitaminer og mineraler i kosttilskud (voksne og børn fra 11 år) ophæves. Det betyder, at virksomhederne selv skal sikre sig, at deres kosttilskud ikke er sundhedsskadelige. DTU har udarbejdet nye værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler, som alene bliver vejledende.
 • Referenceværdier for vitaminer og mineraler i kosttilskud til børn (1-10 år) er forældede og ophæves. Det betyder, at virksomhederne skal bruge de referenceværdier for voksne, som findes i EU-mærkningsforordning (1169/2011). DTU har udarbejdet værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler for 1-2 årige og 3-10 årige børn, som alene bliver vejledende.
 • Krav om mærkning af kosttilskud med påskriften ”Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år” ophæves.
 • Krav om mærkning med det latinske navn på planter i kosttilskud ophæves. Fødevarestyrelsen har begrundet denne ændring med, at kravet fremgår af mærkningsforordningen (nr. 1169/2011), hvorfor der ikke er behov for dette krav i reglerne om kosttilskud. Man skal derfor fortsat mærke med det latinske plantenavn.

Hvis du har behov for sikkerhedsvurdering af kosttilskud eller enkeltingredienser, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Database over næringsstoffer i fødevarer

Det er blevet nemmere at lave næringsdeklarationer for fødevarer, efter at DTU Fødevareinstituttet har lanceret databasen frida.fooddata.dk, der indeholder data om indholdet af næringsstoffer i fødevarer.

Data kan søges på fødevarenavn, via en alfabetisk liste over fødevarer, via fødevaregruppe og derefter fødevarenavn samt via næringsstof og derefter indhold. I tabeller vises indholdet af næringsstoffer pr. 100 g spiselig del af fødevarerne som gennemsnitsværdier.


Frit tilgængelig

Data og tekster fra frida.fooddata.dk må bruges frit med følgende kildeangivelse: Fødevaredata (http://frida.fooddata.dk), version 2, 2017-10-02 Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. Databasen kan bl.a. bruges ved kostundersøgelser og mærkning af fødevarer.

Lignende databaser findes i andre nordiske og europæiske lande samt i lande uden for Europa og afspejler de lokale spisevaner. Det er dog ikke alle databaser, der er frit tilgængelige.

For spørgsmål vedr. indholdsstoffer i fødevarer kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103


Mød os

Internationalt symposium om risikovurderinger - Berlin
Fra den 30. november til den 1. december deltager Helle Buchardt Boyd i det internationale symposium: Global Past, Present and Future Challenges in Risk Assessment – Strengthening Consumer Health Protection.

ChemCon - The Americas 2018
Helle Westphal og Henriette Christiansen deltager i ChemCons amerikanske konference, der afholdes i New Orleans, USA, fra den 5. – 9. februar 2018.


Derudover kunne du naturligvis møde os på Kemiens Dag, som vi deltog i den 28. november i København.


Webinar

Webinar om værktøj til miljømærker

DHI er ved at udvikle et værktøj, hvor man kan sammenligne mere end 465 globale miljømærker og deres krav til bl.a. miljø og sundhed. Formålet med værktøjet er, at det systematisk skal sammenligne de forskellige miljømærker og deres kriterier. Fokus er på miljømærker inden for emballage.

På dette webinar fortæller vi mere om det nye værktøj. Samtidig vil vi gerne have ideer og ønsker fra virksomheder, der anvender miljømærker, til, hvordan værktøjet skal udformes, så det bliver let at anvende.

Dato: Fredag den 19. januar 2018 kl. 10:00 ~ 10:45.
Tilmelding: Vibeke Salmon, ves@dhigroup.com


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.