Nyt om Miljø og Sundhed

August 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier og biocider

Nye krav til advarsel på produkter i Californien

Nye krav til advarsel på produkter til det californiske marked træder i kraft fra den 30. august 2018. Det sker som følge af en ændring af paragraf 6 om ”Clear and Reasonable Warnings” i den californiske lov om visse kemikalier, også kendt som Proposition 65.

Proposition 65 stiller krav til produkter, der indeholder kræftfremkaldende og reprotoksiske stoffer, som man kan blive eksponeret for ved brug. For sådanne produkter skal brugeren advares om indholdet af disse farlige stoffer. For specifikke type produkter, fx madvarer og tandplejeprodukter, er der krav om særlige advarsler. Ansvaret for korrekt angivelse af advarsler bliver placeret hos producenter, leverandører, emballeringsansvarlige, importører og distributører.

Forbrugerprodukter fremstillet før den 30. august 2018, som er mærket med advarsler ifølge den tidligere lovgivning (2008), anses for at opfylde kravene og behøver dermed ikke ny mærkning.

For flere oplysninger, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Ny australsk vejledning til klassificering

Den australske arbejdsmiljømyndighed Safe Work Australia har opdateret sin vejledning til klassificering af kemikalier. Vejledningen er opdateret ifølge de nationale regler om arbejdsmiljø – Work Health and Safety (WHS) Regulations – der står for implementering af GHS i Australien. Den nye vejledning indeholder eksempler på klassificering af stoffer og blandinger, baseret på forskellige metoder, som er en hjælp til virksomheder, der skal klassificere produkter.

Vejledningen indeholder også link til databaser med information om kemikalier, som bl.a. kan være nyttig for små og mellemstore virksomheder, når man skal indsamle data om farlige stoffer med henblik på klassificering.

Få flere oplysninger om klassificering af kemikalier hos:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Gratis webinar: Kriterier for hormonforstyrrende stoffer i biocider

Ansøgninger om at få godkendt et biocidprodukt skal indeholde en vurdering af de hormonforstyrrende egenskaber af både aktivstoffer og ikke-aktive bestanddele i biocidproduktet. På et gratis webinar den 12. september giver vi dig overblik over kriterierne for at identificere hormonforstyrrende egenskaber, og hvordan man skal vurdere biocidformuleringer i overensstemmelse med kriterierne.
Webinaret holdes på engelsk. Læs mere her.


Gratis webinar: Produktanmeldelse af kemikalier i Danmark

De fleste kemiske stoffer og blandinger på det danske marked, som anvendes erhvervsmæssigt, er underlagt reglerne om produktregistrering. På dette webinar den 2. oktober får du svar på hvilke stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne, hvem der skal anmelde samt hvilke oplysninger, der skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

Webinaret afholdes på engelsk. Læs mere her.


Kursus: Klassificering og mærkning af kemiske blandinger

På dette kursus lærer du at klassificere kemisk blandinger efter beregningsmetoden, og du lærer reglerne for faremærkning, inkl. krav til piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger. Kurset holdes den 25. september i Hørsholm. Læs mere her.


Cirkulær økonomi

Høring om cirkulær økonomi

Frem til den 29. oktober har interesserede parter mulighed for at deltage i Europa-Kommissionens offentlige høring om samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovningen. Formålet er at få input til følgende fire problemstillinger:

  • Manglende information om indhold af problematiske stoffer for dem, der skal håndtere affald og forbereder det til genanvendelse
  • Affald, der kan indeholde stoffer, som ikke længere er tilladt i nye produkter
  • Manglende harmonisering af EU’s regulering med hensyn til, hvordan affald bliver til nye materialer og produkter
  • Uensartede regler for, hvornår affald eller kemikalier er farlige, hvilket påvirker anvendelsen af sekundære råmaterialer

Høringen er led i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi. Læs mere om høringen her.

Du kan få mere at vide om cirkulær økonomi hos:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9320


To arrangementer om cirkulær økonomi

Kemi i Kredsløb, som DHI er partner i, afholder to arrangementer i september:


Life science

Squishies for farlige til børneværelset

De farvestrålende legetøjsfigurer squishies er blevet en dille hos mindre og mellemstore børn. De er lavet af et skummateriale med nogle særlige egenskaber, når der trykkes (squishes) på dem. Legetøjet har imidlertid vakt bekymring, fordi de udsender en kraftig, ubehagelig lugt.

På vegne af Miljøstyrelsen har Teknologisk Institut (TI) og DHI derfor analyseret og vurderet afdampningen af kemiske stoffer fra 12 importerede squishies. Efterfølgende blev der foretaget en screening af risikoen for børn ved at være i kontakt med legetøjet. Afgivelse af stoffer blev vurderet i to eksponeringsscenarier. Det ene scenarie omfattede et barn, der sov med en squishy, mens det andet scenarie omfattede afdampningen i et børneværelse med en samling på 40 squishies.

Afdampning overskred måleudstyr
Ved analyse af afdampningen fra de 12 squishies fandt TI mere end 40 forskellige kemiske stoffer. Afdampningen var i nogle tilfælde så kraftig, at det overskred kapaciteten på opsamlingsudstyret. En screening af stoffernes sundhedsskadelige effekter sammenholdt med niveauet for afdampningen viste en forhøjet risiko for skadelige effekter for alle de undersøgte squishies.

Skader øjne og luftveje
Risikoen ved at blive udsat for dampene blev vurderet til at være meget høj, specielt med hensyn til skadelige effekter på slimhinder i øjne og luftveje. Den risiko omfatter både akutte effekter og langtidspåvirkninger. Det mest kritiske scenarie var barnet, der sov med en squishy. Men også scenariet med opbevaring af flere squishies i et børneværelse viste et forhøjet risikoniveau - også når der var betydeligt færre end 40 squishies i rummet.

På grund af den påviste sundhedsrisiko erklærede Miljøstyrelsen de undersøgte squishies for ulovlige. Styrelsen opfordrede samtidig forbrugerne til helt at undgå squishies, indtil der er sikkerhed for, at legetøjet ikke udgør en risiko.

Målingerne blev foretaget af TI, mens DHI har stået for den toksikologiske risikoscreening af analyseresultaterne. Læs hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside her, og se Miljøstyrelsens advarsler og anbefalinger her.

Du kan desuden få mere at vide hos:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478

Sikkerhed ved legetøj
Er du i tvivl, om et legetøjsprodukt afgiver kemikalier, der udgør en risiko for børns sundhed, eller om produktet overholder legetøjsdirektivet, kan vi hjælpe dig med gode råd, fx om hvilke krav der skal stilles til jeres leverandører.

Kontakt:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Hygiejneprodukter er sikre

Der blev fundet meget lave koncentrationer af kemikalier i en undersøgelse af tamponer, hygiejnebind, trusseindlæg og menstruationskopper. Koncentrationerne var så lave, at de ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymringer konkluderer ANSES, den franske sundhedsmyndighed, som foretog undersøgelsen.

Selvom der ikke er grund til bekymring, opfordrer ANSES dog fortsat til at minimere brugen af kemikalier i hygiejneprodukter. ANSES anbefaler desuden, et der på EU-niveau indføres lovgivning for at begrænse brugen af kemiske stoffer i hygiejneartikler. Til trods for den udbredte brug af disse produkter, er der i EU ingen specifik regulering for fremstilling eller brug af produkterne.

ANSES undersøgte også risikoen for toksisk chok syndrom (TSS), en sjælden men potentielt alvorlig risiko ved brug af tamponer og menstruationskopper, hvis man glemmer at skifte dem. ANSES anbefaler derfor bedre information om risikoen på produkternes emballage.

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Kursus: Applied Toxicology

Dette todages teoretiske kursus er en introduktion til de grundlæggende principper indenfor toksikologi og risikovurdering. Vi kommer desuden rundt om de vigtigste databaser til brug for søgning af toksikologiske data. Kurset er på engelsk.

Læs mere her.

Kurset holdes den 26. og 27. september i Hørsholm (NB: få pladser)


Fødevarer

Nye grænser for pesticidrester i babymad

I babymad beregnet til spædbørn under 16 uger skal de tilladte maksimumsniveauer for visse typer pesticidrester revideres.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har sammenholdt den nyeste viden om småbørns udvikling med en vejledning fra 2017 om risikovurdering af indholdsstoffer i babymad.

På den baggrund anbefaler EFSA at revidere maksimumsniveauerne for visse typer af pesticidrester samt at fastsætte specifikke niveauer for spædbørn under 16 uger. Se mere i EFSA’s Scientific opinion on pesticides in foods for infants and young children.

Når det drejer sig om babyer, der er ældre end 16 uger, anses de gældende niveauer og forholdsregler for fortsat at være passende.

For spørgsmål om restkoncentrationer af pesticider og andre stoffer i fødevarer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Udeklarerede allergener giver problemer

Det er ikke tilstrækkeligt, at allergikere nøjes med at undgå produkter mærket med “Kan indeholde spor af …”. Både fødevarer med og uden denne mærkning kan indeholde allergener, der ikke er deklareret på produktet.

Det viser en hollandsk undersøgelse, hvor man fulgte 157 allergikere gennem et år, hvor de indberettede allergiske reaktioner og de produkter, der var årsag til reaktionen. De hyppigst forekommende blandt de ikke-deklarerede allergener var mælk fulgt af peanuts og sesam, der alle er reguleret ifølge EU’s fødevarelovgivning.

I nogle produkter blev der fundet op til fire ikke-deklarerede allergener. Disse blev fundet i produkter som brød, kiks og småkager samt chokolade, frugt og kød. Forureningen sker oftest under fremstilling, opbevaring eller transport.

Du kan få svar på spørgsmål om allergener hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Netværk om allergener

Sammen med blandt andet Teknologisk Institut er vi en del af Netværk omkring Fødevareallergener (NOFA). Vi er værter for det næste netværksmøde den 10. oktober i Hørsholm, hvor temaet er repræsentativ prøveudtagning.
Du kan læse mere om mødet og NOFA her.


Kursus: Sikre fødevarekontaktmaterialer

På kurset lærer du at udforme en overensstemmelseserklæring og får overblik over kravene til sikkerheden af fødevarekontaktmaterialer i EU for både emballage, køkken- og produktionsudstyr.
Kurset holdes den 22. november i Hørsholm.
Læs mere her.


Persondataforordningen

Orientering om Persondataforordningen (GDPR)

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er på vores mailingliste for DHI Nyt om Miljø og Toksikologi. Vi håber, du fortsat ønsker at modtage nyhedsbrevet plus information om relevante kurser og arrangementer.

Vi sender følgende til dig pr. email:

  • Nyhedsbrev, ca. hver anden måned
  • Relevante kurser fra THE ACADEMY by DHI
  • Invitationer til temamøder og lignende

Hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsbrevet og invitationer til kurser og arrangementer, behøver du ikke gøre noget. Hvis du ønsker at framelde dig, gør du det ved at klikke på ”afmeld” i bunden af nyhedsmailen.

Vi oplyser om dette på grund af EU’s nye databeskyttelsesforordning (GDPR). Dine oplysninger vil ikke blive delt med tredjepart, og du kan til enhver tid framelde dig.

Du kan læse mere om DHI’s Privacy Policy her.


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.