Nyt om Miljø og Sundhed

Marts 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Affaldsproducenter kan se frem til udvidet ansvar

En revision af de seks direktiver, der har indflydelse på hele affaldsområdet i EU, bliver sandsynligvis vedtaget inden for et par måneder. Det betyder, at der bliver fastlagt mere ambitiøse mål for genanvendelse og kommer øget fokus på affaldsforebyggelse.

Dette fremgik af et møde i DAKOFA den 20. marts, hvor Miljøstyrelsens folk udlagde aftaleteksten.
For henholdsvis producenter og brugere af emballage bliver det spændende, hvem af de to der står med det endelige ansvar som affaldsproducent. Myndighederne vil have fokus på at finde incitamenter til at øge genbrug og genanvendelsesgrad, ligesom der vil blive set på, hvordan der kan dæmmes op for henkastet affald.

Større ansvar for emballageaffald

Affaldsproducenter, herunder producenter af emballageaffald, vil få et finansielt og organisatorisk ansvar for håndtering af affaldsfasen. I Danmark håndteres dette gennem Dansk Producentansvarssystem, men kun for affald af elektronik, biler og batterier. Det nye er, at også producenter af emballageaffald vil få et udvidet ansvar.

Mange emballageproducenter og -brugere er allerede godt i gang med at arbejde med genbrug og genanvendelse. Hos DHI er vi i færd med at udvikle redskaber til at undgå, at uønskede stoffer finder vej ind i kredsløbene for genbrug og genanvendelse af emballage. Som det blev påpeget på DAKOFAs møde, kan vi opnå resultater ved at arbejde på tværs af værdikæderne og inddrage alle interessenter.

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Konference om erfaringer med at finde alternativer til skadelig kemi

Kan der være problematiske stoffer i jeres produkter eller processer? Ønsker din virksomhed at finde alternativer til gavn for sundhed og miljø? Så kom med til konferencen om erfaringer med at finde alternativer til skadelig kemi den 11. april i København og hør kollegaer i andre virksomheder fortælle om deres erfaringer med substitution af problematiske stoffer.

Miljøstyrelsen har de seneste år givet tilskud til substitutionsprojekter i danske virksomheder. Nu giver de ordet til en række vidt forskellige virksomheder i forskellige brancher, der er i gang med eller har gennemført innovative substitutionsprojekter med partnerskabet Kemi i Kredsløb eller med tilskud fra Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Læs mere og se programmet her.

Konferencen arrangeres af Miljøstyrelsen, MUDP og Kemi i Kredsløb, hvor DHI er partner.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og tilmelding skal ske senest den 22. marts til Sidsel Dyekjær i Miljøstyrelsen: sidye@mst.dk

Få mere at vide om Kemi i Kredsløb hos:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Kontrol med klassificering og mærkning af kemiske blandinger

I løbet af 2018 vil der i hele EU blive gennemført kontrol af klassificering og mærkning af kemiske blandinger.

Kontrol kan omfatte andre områder

I januar 2018 blev en fælles EU-kampagne skudt i gang, som har til formål at kontrollere klassificering og mærkning af kemiske blandinger – herunder kontrol af om oplysningerne i produkternes sikkerhedsdatablade stemmer overens med klassificeringen og mærkningen. Kontrollen kan udvides til at omfatte andre områder, fx tjek af om et stofs klassificering og mærkning er anmeldt til ECHA, eller hvorvidt et biocidprodukt er godkendt og mærket efter reglerne.

Kampagnen er en del af ECHA-projektet REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Det er de nationale myndigheder i de enkelte lande, der er ansvarlige for kontrollen. I alt 31 europæiske lande deltager i kampagnen.

Læs mere her

Siden den 31. maj 2017 har kemiske stoffer og blandinger udelukkende skulle klassificeres og mærkes efter CLP-reglerne.

For flere oplysninger om klassificering og mærkning, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


MI får harmoniseret klassificering og specifik koncentrationsgrænse

EU’s medlemslande har vedtaget en harmoniseret klassificering og en specifik grænse for klassificering som hudsensibiliserende for det stærkt allergifremkaldende stof Methylisothiazolinone. Stoffet benævnes ofte blot MI eller MIT.

MI bruges som konserveringsmiddel i blandt andet kosmetik, malinger og rengøringsmidler. Indtil nu har der ikke været en harmoniseret klassificering for stoffet, og leverandørklassificeringer har været gældende, ligesom den generelle klassificeringsgrænse for klassificering som hudsensibiliserende på 1 % har været anvendt.

Den harmoniserede klassificering for MI betyder, at stoffet nu skal klassificeres som følger:

  • Acute Tox. 2; H330
  • Acute Tox. 3; 311
  • Acute Tox. 3; 301
  • Skin Corr. 1B; h314
  • Eye Dam. 1; H318
  • Skin Sens. 1A; H317
  • Aquatic Acute 1; H400
  • Aquatic Chronic 1; H410

Der er desuden fastsat en specifik koncentrationsgrænse i produkter for klassificering som Skin Sens. 1A på 0,0015 %.

Det forventes, at den harmoniserede klassificering samt klassificeringsgrænsen for MI træder i kraft i slutningen af 2019.

MI i kosmetik

I kosmetik er stoffet helt forbudt i produkter, der er beregnet til at blive på huden som fx cremer. Fra den 28. april 2018 indføres en øvre grænse for indholdet af MI på 0,0015 % for kosmetiske produkter, der vaskes af, eksempelvis sæbe og shampoo.

Få mere at vide om klassificering hos:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


GHS-implementering i Costa Rica

Sidste år udgav Costa Ricas sundhedsministerium to dekreter vedrørende implementering af GHS i Costa Rica: dekret 40457-S Reglamento técnico RTCR 481:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos. Etiquetado og dekret 40705-S Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro, Importación y Control

Dekret 40457-S tilpasser kravene til mærkning af produkter med FN’s 6. revision af GHS. For de produkter, der allerede var registret og på markedet før den 30. december 2017, er der en overgangsperiode på 5 år frem til den 30. december 2022. Dekret 40705-S redegør for kravene til registrering af farlige produkter.

Hold dig ajour med implementeringen af GHS på vores GHS web portal eller kontakt:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Manglende kontrol af kemikalier i importerede varer

Den svenske kemikalieinspektion, KEMI, har i 2017 efterkontrolleret firmaer, som tidligere er blevet anmeldt på grund af mangler i deres kemikaliehåndtering. Hovedparten af firmaerne blev genanmeldt.

Den hyppigste forseelse skyldes indhold af bly i elektronik. Andre problematiske kemikalier som fx kortkædede klorparaffiner og ftalater i blød plast blev fundet i fx legetøj og sportsartikler.

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt, at importører af produkter stiller krav til deres leverandører om at få præcise oplysninger om indholdet af specifikke kemiske stoffer i produkterne. De fleste varer med for højt indhold af problematiske stoffer er lavprisvarer produceret i lande udenfor EU. Problemet findes sandsynligvis også i andre lande end Sverige. I Danmark har Miljøstyrelsen informeret om tilsvarende fund, fx af bly i legetøjet fidget spinnere.

Læs KEMIs rapport her

For mere viden om problematiske kemikalier i importerede produkter, kontakt:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Innovationstjek

Få et gratis innovationstjek

Har din virksomhed en teknologisk udfordring eller ideer til teknologiske udviklingsmuligheder, som I ikke ved, hvordan I skal løse? Så er det måske værd at overveje et innovationstjek.

Formålet med innovationstjekket er at bibringe jer viden og inspiration og at afdække, hvordan jeres forretning og konkurrenceevne kan styrkes ved at anvende teknologiske løsninger. Innovationsagentordningen er en ordning, der udbydes af de syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS).

For at få et innovationstjek skal I som virksomhed opfylde nogle enkelte kriterier. Kontakt innovationsagent Henriette Christiansen, som kan hjælpe dig med mere information om ordningen og oplyse, om din virksomhed opfylder kriterierne:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422

Du kan læse mere om ordningen på innovationstjek.dk.


Biocider

Miljøstyrelsen lukker for nye ansøgninger om godkendelse af biocidprodukter

Det stigende antal biocidproduktansøgninger udfordrer de europæiske biocidmyndigheder, og flere EU-medlemslande melder om kapacitetsproblemer. Senest har Miljøstyrelsen meldt ud, at de i øjeblikket lukker for nye ansøgninger om biocidgodkendelse, hvor Danmark er første land. Dette gælder for ansøgninger, der ønskes indsendt i 2018 og 2019.

Virksomheder kan dog stadig søge godkendelse i Danmark ved gensidig anerkendelse og søge dialog med Miljøstyrelsen om ansøgninger, der forventes at blive indsendt i 2020 og fremefter.

Vi hjælper gerne virksomheder med at ansøge om godkendelse og er i dialog med andre landes myndigheder, således at en ansøgning kan indgives med et andet land som første land.

For flere oplysninger kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Biocidgodkendelser for klorbaserede produkter og in situ-dannet pereddikesyre

Vi søger virksomheder, der vil søge om biocidgodkendelser for klorbaserede produkter eller in situ-dannet pereddikesyre (pereddikesyre dannet fra tetra-acetylethylenediamine (TAED) og natrium perkarbonat), enten som individuel ansøger eller i et konsortium. Deadline for ansøgning er 1. januar 2019, og det betyder, at arbejdet med ansøgninger skal begyndes nu.

Fordele ved konsortier

Fordelen ved at deltage i et konsortium for fx en biocidproduktfamilie er blandt andet, at man deler de høje omkostninger ved godkendelsen og samtidig kan vedligeholde virksomhedens individuelle produktgodkendelser uafhængigt af konsortiet.

Konsortierne er målrettede producenter, distributører og formulatorer, specielt små og mellemstore virksomheder (SMV’er), af visse biocidprodukter og biocidproduktfamilier.

Vi har hjulpet mange virksomheder med at etablere biocidkonsortier, hvor vi faciliterer håndtering af fortrolige oplysninger og står for konsortieledelse, kontakt med myndigheder m.m. Det gør vi med al den erfaring, vi har med godkendelse af biocidprodukter og biocidproduktfamilier.

Få flere oplysninger om biocidkonsortier her.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Medicinsk udstyr

Overlap mellem MDR- og REACH-lovgivninger

At udvikle effektivt og sikkert medicinsk udstyr er en langvarig proces. Derudover kan det være en vanskelig opgave at navigere i den komplekse lovgivning på området. EU’s nye forordninger om medicinsk udstyr (MDR) og in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr (IVDR) øger kravene til dokumentation af medicinsk udstyr. Samtidig har EU’s kemikalielovgivning, REACH, indflydelse på hvilke stoffer, man må bruge til at fremstille medicinsk udstyr.

Grænsefladerne mellem de forskellige lovgivninger er diffus, og lovgivningerne griber ind i hinanden på forskellig vis.

REACH kræver godkendelse for påvirkninger af helbred og miljø

Når medicinsk udstyr fremstillet i EU indeholder et såkaldt problematisk stof, er udstyret omfattet af REACH-lovgivningens krav om godkendelse for brug af stoffet, hvis stoffet er klassificeret på baggrund af effekter på menneskers sundhed. Hvis stoffet derimod er klassificeret på baggrund af miljøpåvirkninger, kræver det en speciel autorisation under REACH.

Der er meget stort fokus på de nye reguleringer og standarder, og det kræver, at man holder sig ajour, hvis man vil opnå CE-mærkning af sit udstyr.

Vi kan hjælpe jer med at udrede de regulatoriske spidsfindigheder og med at registrere stoffer samt ansøge myndigheder om godkendelse af problematiske stoffer. Derudover tilbyder vi toksikologiske vurderinger af materialer og stoffer, inklusive vurderinger af biokompatibilitet og dokumentation, analyser for mulig migration af stoffer ved brug af et medicinsk udstyr samt validering af risikovurderinger.

For flere oplysninger, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9140


Fødevarekontaktmaterialer

Bisphenol A: skrappere krav for brug i FKM

Den 6. september 2018 træder en ny EU-forordning i kraft, der yderligere begrænser afgivelsen af bisphenol A (BPA) fra fødevarekontaktmaterialer (FKM).

Den nye forordning sænker den specifikke migrationsgrænse til 0,05 mg BPA pr. kg fødevare for plastmaterialer og -genstande, dvs. den mængde som må migrere fra plastmaterialet til fødevaren uden at påvirke fødevarens sikkerhed. Derudover udvides den specifikke migrationsgrænse til også at omfatte overfladebehandlingsmidler i dåser til fødevarer.

Den nye forordning udvider desuden et forbud fra 2011 vedrørende brug af BPA i sutteflasker til at omfatte forbud mod brugen af BPA i tudkopper og lignende til spædbørn og småbørn. Forbuddet omfatter også migration af BPA fra overfladebehandlingsmidler i materialer, der indeholder fødevarer til børn mellem 0-3 år.

Krav om overensstemmelseserklæring

Lakerede eller overfladebehandlede materialer og genstande skal nu ledsages af en skriftlig overensstemmelseserklæring i hele EU. De oplysninger, der skal være i overensstemmelseserklæringen, er angivet i bilag I til Kommissionens forordning (EU) 2018/213 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer.

Få mere at vide om migration fra fødevarekontaktmaterialer hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Konference og kurser

Kemikalier og lovgivning


Konference om erfaringer med at finde alternativer til skadelig kemi - 11. april – København

Godkendelse af biocidholdige produkter - 19. april – Middelfart

Klassificering og mærkning af kemiske blandinger - 25. september – Hørsholm


Fødevarer og lovgivning


Kosttilskud: regler og sikkerhedsvurderinger - 16. maj - Hørsholm

Fødevarekontaktmaterialer - 31. maj – Hørsholm


Toksikologi


Applied Toxicology – Two-day theoretical course– 26. og 27. september – Hørsholm


Du kan også se kurser og tilmelde på vores engelske kursusportal The Academy by DHI.


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.