Nyt om Miljø og Sundhed

Februar 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier og biocider

Nyt fra ECHA’s stakeholders dag

ECHA afholdt stakeholdermøde i Helsinki i slutningen af januar - det sidste forud for REACH-registreringsfristen den 31. maj 2018.

ECHA opfordrer på det kraftigste registranter til at fremsende deres registreringsdossiers senest ved udgangen af marts måned, hvis man vil være sikker på at få et registreringsnummer, før registreringsfristen udløber. For dossiers, der bliver fremsendt efter marts måned, kan man forvente at få svar fra ECHA til august. Det vil ikke være muligt at opdatere et dossier, før man har hørt fra ECHA.

Andre vigtige budskaber fra stakeholdermødet var:

Registrering og dossiers

Cirka 70 % af de registreringsdossiers, ECHA har modtaget indtil nu, er for stoffer, der importeres til EU. ECHA forventer, at der vil blive fremsendt yderligere ca. 40.000 dossiers indenfor tidsfristen. Virksomheder, der endnu ikke har påbegyndt deres registreringsdossiers, skal i gang nu, hvis de skal gøre sig håb om at nå det inden registreringsfristen.

ECHA meddelte, at med registreringsfristen i maj 2018 afsluttes den såkaldte indfasningsperiode for stoffer omfattet af REACH. Virksomheder, der ønsker at producere eller importere et kemisk stof i mængder på 1 t/år eller mere efter maj 2018, skal derfor have en gyldig REACH-registrering for at kunne være på det europæiske marked. Det blev også oplyst, at præ-registreringsnumre ikke er gyldige efter maj 2018. I stedet skal nye registranter fremsende et såkaldt forespørgselsdossier til ECHA, før de kan indsende det egentlige registreringsdossier.

Sørg for langvarige aftaler om datadeling

Fora for datadeling, de såkaldte SIEFs, vil ophøre med at eksistere efter maj 2018. EHCA opfordrer derfor til, at man i de eksisterende SIEFs sørger for at sikre sig aftaler vedr. deling af data, der gælder i 12 år efter registreringen.

Støtte til SMV’er

Der er muligt for en SMV-virksomhed at søge om økonomisk støtte for at kunne opfylde sine REACH-forpligtelser. Det er de enkelte landes REACH-helpdesk, der kan oplyse, om man har mulighed for støtte. Den danske helpdesk administreres af Miljøstyrelsen.

For flere oplysninger fra ECHA’s stakeholdermøde, kontakt:

Hülya Genc-Fuhrman
hgf@dhigroup.com
Tel +45 4516 9256


Hjælp til REACH-registranter i ekstraordinære tilfælde

I helt særlige situationer, hvor en registrant uden selv at være skyld i det ikke er i stand til at opfylde sine REACH-registreringsforpligtelser til tiden, tilbyder ECHA særlig hjælp.

Det drejer sig om vanskeligheder i forbindelse med følgende:

  • Komplet dossier
  • Ændring af juridisk enhed
  • Afhængighed af ledende registrant
  • Stoffer uden registreringshensigt

Læs mere på ECHA’s hjemmeside.

Som virksomhed skal man kunne begrunde, hvorfor man ikke kan opfylde sine forpligtelser, og hvilke tiltag man har fortaget for at opfylde dem. ECHA skal have besked så hurtigt som muligt og senest den 24. maj 2018.

Har du spørgsmål om REACH-registreringer, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370


Liste til selvklassificering af 50.000 kemiske stoffer

Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af stoffer er udvidet og opdateret og omfatter nu mere end 50.000 stoffer.

De nye klassificeringer er udarbejdet i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet på baggrund af QSAR-analyser, dvs. computerbaserede forudsigelser af stoffernes egenskaber.

Læs mere om den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer.

Virksomheder har pligt til at vurdere, om deres kemiske stoffer og blandinger er farlige og dermed skal klassificeres og mærkes. Det kan være vanskeligt, hvis der mangler data på stofferne. I den forbindelse er der hjælp at hente i den vejledende liste.

Spørgsmål om klassificering og mærkning af stoffer besvares af:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Værktøjer til information om problematiske stoffer

Stort set alle leverandører, indkøbere og forhandlere er uanset branche berørt af kravet i REACH om at kunne oplyse, om en vare indeholder over 0,1 vægtprocent af et problematisk stof.

Udfordringen for mange er, hvordan man indsamler oplysninger om problematiske stoffer fra sine leverandører, og hvordan man kontrollerer, om oplysningerne er korrekte. Miljøstyrelsen har lanceret en række værktøjer, der skal hjælpe alle led i forsyningskæden til bedre at kunne søge information om problematiske stoffer.


Søg i Kemi i Kredsløbs database

Et af værktøjerne er Kemi i Kredsløbs (KiK) database over problematiske stoffer, hvor man kan søge på materialetyper som plast, metal, gummi, papir m.m. og på forskellige brancher. Du kan læse mere og se eksempel på søgning i KiK’s database her.

Problematiske stoffer er også kendt som SVHC (substances of very high concern) og omfatter bl.a. stoffer, der er optaget på REACH’s Kandidatliste som værende stoffer, der er særligt problematiske for sundhed og miljø. Senest har en stor undersøgelse af byggemarkeder vist, at mange plastprodukter indeholder problematiske stoffer, til trods for at leverandørerne havde oplyst, at de ikke gjorde.

Hvis du vil vide mere om brugen af KiK-databasen eller om Kemi i Kredsløb, som DHI er partner i, så kontakt

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9422


Nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer i biocidprodukter

Den 7. december 2017 trådte nye kriterier i kraft vedr. identifikation af hormonforstyrrende stoffer i biocidprodukter. De nye kriterier vil gælde fra den 7. juni 2018 for alle nye og igangværende biocidansøgninger.

De nye videnskabelige kriterier er baseret på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) definitioner for hormonforstyrrende stoffer og deres uønskede bivirkninger. Kriterierne er vedtaget i overensstemmelse med EU’s biocidforordning (BPR).

Se de nye kriterier for bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber.

Vejledning på vej

En vejledning i brugen af kriterierne for identifikation af hormonforstyrrende stoffer er under udvikling. Vejledningen forventes at være klar i juni 2018.

For spørgsmål vedr. biocidprodukter, kontakt:

Thit Aarøe Mørck
tam@dhigroup.com
Tel +45 4516 9567


Life Science

Hovedpinepiller med paracetamol kan skade fostret

Endnu en undersøgelse viser, at hvis kvinder tidligt i graviditeten indtager smertestillende midler, der indeholder hormonforstyrrende stoffer, kan det påvirke barnets evner efter fødslen.

Et svensk studie viser, at pigers - men ikke drenges - sprogudvikling målt ved 30 måneder bliver forsinket, hvis moderen har spist paracetamol i den første del af graviditetsperioden. Tidligere studier har ligeledes vist, at paracetamol kan have hormonforstyrrende effekter på fostre. Paracetamol kendes også under handelsnavnene Panodil, Pamol og Pinex.

Resultatet er offentliggjort i artiklen Prenatal exposure to acetaminophen and children's language development at 30 months i tidsskriftet European Psychiatry.

For mere information om hormonforstyrrende stoffer i lægemidler, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103

Temadag om medicinsk udstyr: sikkerhedsvurdering og nye regler

Den nye EU-forordning og opdatering af ISO-standarder til medicinsk udstyr øger kravene til dokumentation og sikkerhedsvurderinger.


På en temadag den 8. marts gennemgår vi hele spektret ved sikkerhedsvurdering og dens betydning ved CE-mærkning: fra lovgivningskrav og stoffer med særlige problemstillinger til udvælgelse og udførelse af test. Undervejs kommer vi ind på de særlige udfordringer med ekstraherbare stoffer og lækstoffer. Desuden kan du høre en producent og en leverandør til branchen fortælle om deres erfaringer med at tackle de nye krav.


Læs mere om temadagen her.

Temadagen holdes af DHI i samarbejde med Teknologisk Institut og CiTox Denmark.

Tilmelding til:

Vibeke E. Salmon
ves@dhigroup.com
Tel +45 4516 9144


Fødevarer og foder

Vejledning om mikrobiologiske kriterier

For at garantere fødevaresikkerheden benytter man mikrobiologiske kriterier i primærproduktion og i selve fremstillingsprocessen. Fastsættelsen af sådanne kriterier skal være transparent og baseret på et videnskabeligt grundlag.

EFSA har udgivet vejledningen Guidance on the requirements for the development of microbiological criteria som en hjælp til at fastsætte kriterier for både sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier. Vejledningen kan være til inspiration for medarbejdere inden for risikovurdering og risikostyring.

Hvis du har spørgsmål om mikrobiologisk risikovurdering i forbindelse med fødevarefremstilling, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103


Nye proteinkilder til fiskefoder

Der er behov for at erstatte fiskemel som proteinkilde i foder til akvakultur, da fiskemel er forbundet med en række miljømæssige problemer.

Efter en ændring i lovgivningen om TSE*) er det fra den 1. juli 2017 tilladt at bruge insekter i fiskefoder i EU. Andre mulige kilder til protein er enkeltcelleprotein eller gærsvampe fra fermentering af skovbiomasse samt enkeltcelleprotein fra fermentering af metangas.


Du kan få mere viden i artiklerne Fish Feed from wood og Yeast derived from lignocellulosic biomass


Vil du vide mere om tilsætningsstoffer i fiske- og dyrefoder, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103

*TSE, eller Transmissible Spongiform Encephalopaty, er en fællesbetegnelse for prionsygdomme, som rammer hjernen.


Genanvendelse af plastemballage til fødevarekontakt

På verdensplan udgør plast 85 % af det affald, der skyller op på strandene. Langt størstedelen er emballage, men kun 5 % af al plastemballage forbliver i cirkulation. Der ligger således et kæmpe potentiale i at genanvende plast.

Fra politisk side er der desuden et øget pres for at genanvende plast jf. EU-Kommissionens netop vedtagne plaststrategi om mindre plastaffald og mere genanvendelse. EU-strategien forventes senere at blive fulgt op med en national plasthandlingsplan.


Genanvendelse til fødevareemballage halter


Genanvendt plast til fødevarekontakt har været reguleret siden 2008. Reglen er, at man skal søge om godkendelse af genanvendelsesprocessen, før den kan bruges til fødevarekontaktmaterialer. Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA har vurderet ca. 100 ansøgte processer. Der er favorable vurderinger af en del processer, især for genanvendt PET, der er meget anvendt i plastprodukter.

Det sidste trin med godkendelse fra Kommissionens side er imidlertid gået fuldstændigt i stå, og der er ikke givet en eneste godkendelse. EU’s plaststrategi vil givetvis øge presset for at få godkendt processer til genanvendelse af plast til fødevarekontakt.

Et af problemerne ved genanvendelse til fx fødevarekontaktmaterialer er, at emballagen ikke kan bruges, hvis den indeholder uønskede stoffer. Hos DHI arbejder vi med at udvikle redskaber, der kan hjælpe virksomheder i leverandørkæden med at holde skadelige stoffer ude af genanvendelsesstrømmen.

Miljømærker for emballage

Der er heller ikke megen hjælp at hente fra miljømærker. Der findes mange miljømærker, men kun få gælder for emballagen alene. Derfor er vi også i gang med at udvikle et værktøj til at finde rundt i relevante miljømærker for emballage og emballagedele. Det skal især hjælpe de mange i leverandørkæden, der beskæftiger sig med indkøb af emballage og emballageråvarer, men ikke har indsigt i kemiske stoffer.

Du kan høre mere om dette på webinaret Miljømærker med fokus på emballage. Webinaret holdes den 7. marts og er gratis.

Hvis du vil vide mere om genanvendelse af plast uden uønskede stoffer, er du velkommen til at henvende dig til:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Kosmetik

Nye grænseværdier for jordnøddeolie og hvedeprotein i kosmetik

En ny EU-forordning fastsætter nye grænseværdier for indholdet af protein i jordnøddeolie og i hydrolyseret hvedeprotein som skal bruges i kosmetiske produkter.

Maksimumkoncentrationen for protein i jordnøddeolie, inklusive ekstrakter og derivater deraf, er fastsat til 0,5 ppm. Samtidig er den gennemsnitlige molekylvægt af peptider i hydrolyseret hvedeprotein fastsat til højst at udgøre 3,5 kDa. Forordning 2017/2228 træder i kraft den 25. september 2018. Fra den 25. december 2018 må produkter, der ikke overholder de nye grænseværdier, ikke længere gøres tilgængelige i EU.

Bekymring for sensibilisering og allergisk chok

Baggrunden for de nye værdier er, at flere EU-lande har påpeget sikkerhedsproblemer i forbindelse med henholdsvis jordnøddeolie og hydrolyseret hvedeprotein. Der er bekymring for, at eksponering af huden for jordnøddeolie via kosmetiske produkter kan føre til sensibilisering over for jordnødder. I forbindelse med hydrolyseret hvedeprotein er der indberettet flere tilfælde af kontaktnældefeber fremprovokeret af kosmetik efterfulgt af anafylaktisk chok efter indtagelse af fødevarer, der indeholdt hvedeprotein.

Link til Kommissions Forordning (EU) 2017/2228 om kosmetiske produkter.

For flere oplysninger om kosmetiklovgivning, kontakt:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Sikkerhed for stoffer til UV-hærdning af kunstige negle

EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) har vurderet brugen af de to uretanacrylater HEMA og Di-HEMA-TMHDC i akrylgel til kunstige negle og gelnegle.

SCCS vurderer, at i koncentrationer op til henholdsvis 35% (HEMA) og 99% (Di-HEMA-TMHDC) udgør stofferne ikke nogen risiko i forbindelse med UV-hærdning af kunstige negle. Man skal dog omhyggeligt sikre sig, at akrylgelen ikke kommer på huden ved siden af. Hvis akrylgelen kommer direkte på huden, skal den straks tørres af, og huden vaskes med sæbe og vand.


Kan medføre allergi

Uretanacrylater kan give allergi, hvis de kommer på huden eller indåndes via dampe eller slibestøv. Hudproblemer eller andre problemer i forbindelse med brugen af akrylgel til kunstige negler bør meldes til forhandlerne. Professionelle negleteknikere bør bruge handsker (dobbelt nitrilhandske) ved påføring af akrylgel.

Læs mere i SCCS’s rapport om The safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA 20 Trimethylhexyl Dicarbamate

Spørgsmål om sikkerhed ved brug af kosmetiske produkter, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103


Mød os

ChemCon The Americas 2018 - USA
Helle Westphal og Henriette Christiansen deltager i ChemCons amerikanske konference, der afholdes i New Orleans, USA, fra den 5. – 9. februar 2018.

Medico Bazar 2018– Lyngby
Vi er blandt udstillerne, når der afholdes Medico Bazar den 7. marts på DTU for mere end 600 deltagere fra medico-industrien.

Society of Toxicology ToxExpo - USA
Brian S. Nielsen deltager i Society of Toxicologys 57. årlige møde og udstilling den 11. – 15. marts. ToxExpo afholdes i Texas, USA.

Fresenius Detergents and Cleaning Products konference - Tyskland
Michael Fink er inviteret til at give et indlæg om Regulatory Aspects: Update on Disinfectants under the BPR på den 10. internationale Fresenius konference om vaskemidler og rengøringsprodukter. Konferencen afholdes den 26. og 27. april i Mainz, Tyskland.


Kurser

Medicinsk udstyr og toksikologi


Temadag om sikkerhedsvurdering og nye regler for medicinsk udstyr - 8. marts – Hørsholm

Applied Toxicology – Two-day theoretical course - 26. og 27. september – Hørsholm


Kemikalier og lovgivning


Godkendelse af biocidholdige produkter - 19. april - Middelfart

Klassificering og mærkning af kemiske blandinger - 25. september – Hørsholm


Industri og miljø


Webinar: Miljømærker med fokus på emballage– 7. marts

ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand - 21. marts – Hørsholm


Fødevarer og lovgivning


Kosttilskud: regler og sikkerhedsvurderinger - 16. maj – Hørsholm

Fødevarekontaktmaterialer - 31. maj – Hørsholm


Du kan også se kurser og tilmelde på vores engelske kursusportal The Academy by DHI.


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.