Nyt om Miljø og Sundhed

Juni 2017Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier og biocider

CLP-forordning tilpasses for 10. gang

Europa-Kommissionen har offentliggjort den 10. tilpasning til CLP-forordningen vedr. klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.

De vigtigste ændringer vedrører harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer (bilag VI) og omfatter:

  • Implementering af nye, harmoniserede estimater for akut toksicitet (ATE) i bilag VI
  • Rettelse el. sletning af visse noter til stofklassificeringer
  • Minimumsmærkningskrav for stoffer, der indeholder butadien (note K) eller benzen (note P) < 0,1 vægtprocent
  • Ændringer til klassificering af 16 stoffer
  • Ændringer til klassificering af 16 stoffer

Se alle ændringer i Kommissionens forordning (EU) 2017/776

Ændringerne er lovpligtige fra den 1. december 2018, men må gerne benyttes før denne dato.

For flere oplysninger om klassificering og CLP-forordningen, kontakt:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369

NB: Læs mere om vores kursus om Klassificering og mærkning af kemiske blandinger, som vi holder næste gang den 26. september.


Datakrav til biprodukter fra brug af desinfektionsmidler

Man skal være særligt opmærksom på de biprodukter, der kan dannes ved brug af desinfektionsmidler, især klorat, i vurderingsprocessen.

Dette var et af hovedbudskaberne på et seminar om biocidansøgninger og genregistrering af biocidprodukter, der er baseret på aktivt klor udskilt fra natrium hypoklorit, kalcium hypoklorit og klor. Seminaret blev afholdt af den hollandske kommission for plantebeskyttelsesprodukter og biocider (Ctgb) i maj måned og havde fokus på en række væsentlige problemstillinger ved biocidansøgninger.

Ctgb gjorde det klart, at i mange tilfælde vil kravene til data og risikovurdering af eventuelt dannede biprodukter blive omfattende og også inkludere analysemetoder. Det gælder især, hvis der er sandsynlighed for dannelse af klorat under opbevaring.

Du kan få flere oplysninger hos en af vores deltagere på seminaret:

Thit Aarøe Mørck
tam@dhigroup.com
Tel +45 4516 9567


Ny funktion i GHS Portal

Vi har tilføjet en ny funktion i vores GHS Portal.

Foruden et væld af oplysninger om GHS og klassificering og mærkning af kemikalier har vi tilføjet menupunktet Anden Lovgivning. Her kan du finde information om andre lovgivningsområder. Indtil videre kan du finde oplysninger om regulering af forbrugerprodukter, rengøringsmidler samt markedsføring/fremstilling af kemikalier for en række markeder. Nye lovgivningsområder og lande vil blive tilføjet løbende.

DHI lovgivningsdatabase over individuelle lister

Vi tilbyder desuden en lovgivningsdatabase med 80 individuelle lister over stofklassificeringer, nationale eksponeringsværdier i arbejdsmiljøet og andre nationale krav. Hvis du handler på det globale marked, er det meget vigtigt at være opmærksom på nationale restriktioner, forbud eller særlige krav, som kan have betydning for stoffer, der er indeholdt i dine produkter.

Du har mulighed for at købe præcis de lister, du har behov for. Vi leverer listerne, så de kan importeres direkte i egne interne systemer.

Hvis du vil vide mere om lovgivningslister, kontakt venligst:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369


Få gratis rådgivning om erstatning af skadelige kemikalier

Er I en produktionsvirksomhed, og er I opmærksomme på stoffer i jeres produkter, som kan være skadelige for miljø eller sundhed? Løsningen kan være at substituere med alternative stoffer eller at udvikle nye innovative løsninger, der er fri for problematisk kemi.

Partnerskabet Kemi i Kredsløb, finansieret af Miljøstyrelsen, søger virksomheder, der gerne vil skabe bæredygtige og miljøvenlige løsninger og ønsker at medvirke i virksomhedsprojekter. Samarbejdet foregår ved, at Kemi i Kredsløb stiller konsulentydelser frit til rådighed, mens man som virksomhed bidrager med egen arbejdstid. Læs mere her.

Blandt deltagerne i partnerskabet, der skal rådgive om nye løsninger til at erstatte skadelige stoffer, er DHI og Teknologisk Institut. Partnerskabet kan bl.a. hjælpe med at give svar på, hvordan man finder og skifter til et alternativt stof, og hvad det betyder i produktionen at substituere et stof.

Hvis du er interesseret i at høre, om vi kan hjælpe jer, så skriv til os her eller kontakt:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel. 4516 9320


Webinar om produktanmeldelse af kemikalier i Danmark

De fleste kemiske stoffer og blandinger på det danske marked, som anvendes erhvervsmæssigt, er underlagt reglerne om produktregistrering. På dette gratis webinar får du svar på hvilke stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne, hvem der skal anmelde samt hvilke oplysninger, der skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

På webinaret kommer vi også ind på den nye procedure for anmeldelse, der trådte i kraft den 1. april i år.

Målgruppe: Webinaret afholdes på engelsk og henvender sig især til danske og udenlandske producenter, leverandører og importører af kemikalier til erhvervsmæssig anvendelse i Danmark.

Dato: Tirsdag den 19. september kl. 14:00 -15:00

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com


Fødevarer og Foder

Flere grunde til at undgå palmeolie

Det danske forbrug af palmeolie er faldet med 11 pct. siden 2010, hvilket skyldes mindre brug i produktionen af fødevarer, og der er gode grunde til at undgå palmeolie.

Forurening fra produktionsprocesser

Udover at især ikke-certificeret palmeolie er skadelig for miljøet, er palmeolie den vegetabilske olie, som indeholder mest af procesforureningerne 2- og 3-MCPD, 2- og 3-MCPD-fedtsyreestere samt glycidylfedtsyreestere. Disse forbindelser er alle skadelige for sundheden.

MCPD fedtsyreestere dannes fra glycerol ved høj temperatur under det rensningstrin, som kaldes deodorisering. Glycidylfedtsyreestere er kræftfremkaldende via en genotoksisk mekanisme. 3-MCPD er toksisk for nyrerne og de mandlige kønsorganer. Stoffet 2-MCPD er toksisk over for muskelceller i hjertet i rotteforsøg, men data vedr. stoffet er begrænset.

EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, vurderer, at vi spiser for store mængder fødevarer, der indeholder disse palmeolieassocierede forureninger. Det fremgår af EFSAs evaluering Risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food.

I indholdsdeklarationen kan palmeolie også anføres som hærdet vegetabilsk fedt fra palmeolie. Blandt almindelige produkter, som indeholder palmeolie, er nødde/chokoladesmørepålæg, margarine, babymad og kager.

For flere oplysninger om fødevareforurening, kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103


Ethoxyquin suspenderes som fodertilsætningsstof

Fra den 28. juni 2017 vil det ikke længere være tilladt at bruge ethoxyquin som antioxidant i dyrefoder. Forbuddet kommer til at gælde foder til alle dyrearter.

Ethoxyquin er et meget anvendt stof i bl.a. fiskemel, fiskeolie og visse fodertilsætningspræparater. Stoffet er imidlertid ikke tilstrækkeligt undersøgt og kan muligvis give risiko for skade på både dyr, mennesker og miljø og skal derfor trækkes tilbage fra markedet hurtigst muligt.

Overgangsperiode

Der bliver indført en overgangsperiode for lovligheden af foderstoffer og fodertilsætningspræparater, der allerede indeholder ethoxyquin. De specifikke forbudsdatoer fremgår af Europa Kommissionens gennemførelsesforordning 962/2017 vedr. ethoxyquin, som kan ses her.

Yderligere oplysninger hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Høring om tryksværte i fødevarekontaktmaterialer

I slutningen af 2016 annoncerede EU-Kommissionen sine planer om at harmonisere lovgivningen vedr. trykfarver, klæbemidler og coatings i fødevarekontaktmaterialer (FKM). Ifølge ChemicalWatch er Kommissionen nu gået i gang med at rådføre sig med interessenter i industrien.

Den europæiske trykfarve sammenslutning, European Printing Inks Association, er stærke fortalere for, at der bliver indført regler for god fremstillingspraksis (GMP), herunder skrappe krav til at mindske risikoen for stoffer, der ikke er bevidst tilsat, men migrerer fra trykfarver ud i fødevaren.

Få flere oplysninger hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Life Science

Børn og problematiske kemiske stoffer

Fostre og børn under 3 år er særligt sårbare for eksponering for kemiske stoffer. I en helt ny rapport fra Miljøstyrelsen har DHI i samarbejde med Fødevareinstituttet undersøgt denne gruppes eksponering og risiko for i alt 37 hormonforstyrrende stoffer og 39 stoffer, som kan skade hjernens udvikling og funktion (neurotoksiske stoffer). Det er første gang, at man søger at danne sig et overblik over den samlede eksponering og risiko for børn i denne aldersgruppe for denne type stoffer.

Fødevarer stor kilde til eksponering

Hvad enten der er tale om stoffer med hormonforstyrrende eller neurotoksiske effekter, sker den største eksponering for de fleste af disse stoffer typisk gennem fødevarer. Andre vigtige eksponeringskilder kan være indeklima (bl.a. støv), udemiljø (jord) samt kosmetik og forbrugerprodukter som fx legetøj.

Den højeste risiko for hormonforstyrrende effekter blev fundet for stofferne paracetamol, dioxiner/PCB’er, ftalater (DEHP, DBP, DiBP), bisphenol A, samt BHA og BHT. Størst risiko for kronisk neurotoksiske effekter blev fundet for bly, dioxiner/PCB, kviksølv/methylkviksølv, bisphenol A og akrylamid. Bly udgør i den sammenhæng langt den største risiko for kroniske neurotoksiske effekter, idet den tolerable eksponering for børn i gennemsnit blev overskredet med en faktor 50.

Lægemiddel har hormonforstyrrende effekt

Et af de vurderede stoffer er lægemidlet paracetamol, der indgår i en lang række smertestillende præparater. Vurderingen viste, at indtag af stoffet på kritiske tidspunkter under fostre/børns tidlige udvikling kan medføre langt den højeste risiko for anti-androgene hormonforstyrrende effekter.

For at kunne sammenligne effekten af de vurderede stoffer er risikovurdering af alle stoffer foretaget på samme måde, dvs. efter de principper som bruges ved vurdering af fødevarer, kosmetik, forbrugerprodukter og indeklima. Som udgangspunkt vil risikovurdering af lægemidler dog være anderledes, da der kan være acceptable bivirkninger for lægemidler. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor fortsat paracetamol til smertebehandling for gravide og børn.
Rapporten Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer er udarbejdet for Miljøstyrelsen af DHI i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og Force Technology.

Få flere oplysninger hos undersøgelsens projektleder:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478


Parabener og bisphenol A er et dårligt match

En gruppe canadiske forskere har påvist, at nogle parabener øger eksponeringen for bisphenol A.

Forskerne undersøgte de to parabener butylparaben (BP) og propylparaben (PP) og kunne konkludere, at de hæmmer de enzymer, der er vigtige for omsætningen af bisphenol A (BPA). Forsøg med mus viste tydeligt forhøjede niveauer af BPA i bl.a. lunger, livmoder og testikler, når BPA optræder sammen med BP og PP.

Forskerteamet havde udvalgt BP og PP, da EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed tidligere har fastslået, at der ikke er tilstrækkelige data til at lave sikkerhedsvurderinger af disse to parabener. Dette til trods for at brugen af både parabener og BPA er vidt udbredt. Vi eksponeres for stofferne fra en lang række produkter, først og fremmest kosmetik og hudplejeprodukter, men også fra føde- og drikkevarer, lægemidler m.m. Ved tidligere amerikanske undersøgelser har man målt koncentrationer af PP i urin i næsten hele befolkningen og koncentrationer af BP hos ca. halvdelen.

Læs mere i artiklen: Butyl paraben and propyl paraben modulate bisphenol A and estradiol concentrations in female and male mice, der er offentliggjort i Toxicology and Applied Pharmacology.

Hvis du vil vide mere om kemiske stoffer i fødevarer og kosmetik, kan du få svar hos:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Hvordan man søger toksikologiske data

Vi bliver ofte spurgt, hvordan man finder toksikologiske data for kemiske stoffer, og hvordan man kan se hvilken lovgivning, der er knyttet til brug af stoffer.

Grundene til at søge data kan være mange. Fra udviklingsfasen, hvor det gælder om at optimere og vælge de rigtige stoffer tidligt i processen, til ønsket om at substituere et særligt farligt eller uønsket stof i et eksisterende produkt. Eller det kan være i forbindelse med kravet om at lave en risiko/sikkerhedsvurdering.

Links til nyttige databaser

Til fagbladet Dansk Kemi har to af vores specialister inden for toksikologisk datasøgning skrevet en artikel med gode råd og et væld af links til informationskilder og databaser, hvor man kan søge oplysninger. I artiklen giver de en gennemgang dels af databaser vedr. regulering/lovgivning, dels af databaser med ekspertvurdering af stoffer. Endelig er der et par gode tips i de tilfælde, hvor det er vanskeligt af finde data på et stof, til hvad man så gør.

Se artiklen i Danske Kemi nr. 98 (maj 2017, side 29-31).

Du kan også kontakte artiklens forfattere:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9140

Undersøgelse af forurening fra levende lys

Hyggeligt ser det ud, når de levende lys er tændt. Ifølge undersøgelser tænder 39 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt levende lys derhjemme. Men levende lys kan i visse tilfælde afgive giftige metaller som fx bly og nikkel, og samtidig er de en væsentlig kilde til høje koncentrationer af antallet af partikler indendørs. I hjem, hvor der anvendes levende lys, skyldes hovedparten af partiklerne i indemiljøet dannelsen af ultrafine partikler ved afbrænding af lys. Særligt når lysene soder, er der øget afgivelse af de lidt større og særligt sundhedsskadelige partikler.

Undgå lys, der soder

En kortlægning fra april 2017 af partikelemission fra levende lys på det danske marked viste, at de målte niveauer af bly og nikkel var så lave, at de ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Til gengæld er det vigtigt, at lysene brænder roligt og ikke soder. Sodende lys kan udsende 30-70 gange større mængde kulstofpartikler til luften end ikke-sodende lys.

Både lys af stearin og paraffin blev analyseret. Det kræver dog mere viden om partiklernes sammensætning, før det er muligt at sige, om der er sundhedsmæssig forskel på, om man bruger lys af stearin eller paraffin. Det bedste råd er derfor at sørge for, at lysene ikke soder. Så opnår man mindst mulig forurening.

DHI har været med til at lave undersøgelsen, og du kan få flere oplysninger i rapporten Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys eller ved at kontakte:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478

Kosmetik

Overvågning af miljøskadelig konservering i kosmetik

I EU skal ingredienser i kosmetiske produkter være sikre for mennesker for at leve op til EU's kosmetiklovgivning. Da kosmetiklovgivningen især sigter mod at beskytte forbrugerne, indeholder den ikke specifikke miljøkrav til kosmetiske produkter. Kemiske stoffers effekter på miljøet reguleres gennem EU’s kemikalieregulering, REACH.

Den svenske Kemikalieinspektionen, KEMI, har undersøgt brugen af triclosan og 18 andre konserveringsmidler i kosmetik. Stofferne anvendes i sæbe, shampoo og andre kosmetiske produkter og kan skade miljøet, når de fx via spildevandet ledes ud i vandmiljøet. Specielt stoffer, der indeholder klor, kan være problematiske, da de kan ophobes i og skade miljøet, hvis de slipper gennem rensningsanlæggene. KEMI konkluderer i deres rapport, at indholdet af miljøskadelige konserveringsmidler er lavt i kosmetiske produkter på det svenske marked. Konserveringsmidler indgår dog også i andre produkter, der kan bidrage til miljøeffekter.

Forbruget skal holdes i ave

KEMI foreslår en række tiltag for at undgå, at brugen af visse konserveringsmidler øges. Dels ved at lovgivningen skal suppleres med kemikaliekrav i forbindelse med offentlige indkøb, dels ved at overvåge stofferne i miljøet for at opnå bedre data til vurdering af deres miljørisici. Desuden ønsker KEMI støtte til virksomheder, der frivilligt vil erstatte konserveringsmidler med alternativer, der er bedre for sundhed og/eller miljø.

Læs rapporten i sin helhed her: Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Kurser

Kemikalier og lovgivning

Webinar: Notification of chemical products in Denmark – 19 September

Klassificering og mærkning af kemiske blandinger, kursus i CLP - 26. september – Hørsholm

Industri og miljø

Kemikalier i miljøet, Økotoksikologi og miljørisikovurderinger - 5. oktober – Hørsholm

ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand – 9. november - Storkøbenhavn

Toksikologi

Applied Toxicology – Two-day theoretical course – 20. og 21. september - Hørsholm

Fødevarer og lovgivning

Fødevarekontaktmaterialer, EU-lovgivning og overensstemmelseserklæringer – 27. september – Hørsholm

Kosttilskud, Regler og sikkerhedsvurderinger - 1. november – Hørsholm

Du kan også se vores kurser her eller på vores engelske kursusportal.


Mød os

Eurotox 2017, Slovakiet
Cheftoksikolog Poul Bo Larsen deltager i Eurotox 2017 (the 53rd Congress of the European Societies of Toxicology), der afholdes i Bratislava, Slovakiet, den 10. - 13. september.

Nordic Chemicals Summit 2017, Sverige
Seniorkonsulent Jens Tørsløv skal lede en af sessionerne ved Nordic Chemicals Summit, der løber af stablen den 12. og 13. september i Gøteborg. Du har også mulighed for at få en snak med os på vores stand.

Regulatory Summit Asia 2017
Jens Tørsløv og Business Development Manager Brian S. Nielsen deltager desuden på Regulatory Summit Asia 2017, der begynder den 20. november. Sammen med vores koreanske partnere fra Korea Institute of Science and Technology (KIST) har vi en stand. Yderligere detaljer om konferencen er endnu ikke tilgængelige.


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com - skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.